ДИСПОЗИТИВНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • В.В. Юровська
Ключові слова: диспозитивний метод адміністративного права, імперативний метод адміністративного права, правове регулювання у сфері освіти, забезпечення якості освіти, незалежна установа оцінювання якості освіти

Анотація

Визначена сфера диспозитивного адміністративно-правового регулювання забезпечення якості освіти за законодавством України. З’ясовано, що правове підґрунтя вітчизняного інструментарію забезпе- чення якості освіти характеризується значною присутністю диспозитивних норм права, основна частина яких забезпечує добровільність деяких заходів забезпечення якості освіти та заохочує заклади освіти до вжиття цих заходів значними фінансовими, організаційними та репутаційними вигодами. Водночас на основі дослідження положень освітнього законодавства про діяльність незалежних установ оціню вання якості освіти зроблено висновок про те, що надмірна диспозитивність в окремих положеннях про функціонування деяких заходів забезпечення якості освіти зменшує їх ефективність, що може бути виправлене встановленням імперативних правил у відповідних випадках або поєднанням засобів імперативного та диспозитивного регулювання.

Посилання

1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. №2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19(дата звернення: 27.02.2018).
2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 5 вересня 2017 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 27.02.2018).
3. Шевченко С.О. Утвердження державно-громадського оцінювання якості вищої освіти в України як чиник її перспективних парадигмальних змін. Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія / за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої, Н.В. Житник. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2014. 462 с.
4. Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки. Статистика України. 2014. № 4. С. 45–49.
5. Мухоморова И.В. Формирование и развитие механизмов саморегулирования в сфере высшего профессионального образования. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwo6tqv7ZAhWHhKYKHbF2DikQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fformirovaniei-razvitie-mehanizmov-samoregulirovaniya-v-sfere-vysshegoprofessionalnogo-obrazovaniya&usg=AOvVaw01CIOzndJWTBQutlJwqB5k (дата звернення: 27.02.2018).
6. Щербак Е.Н. Государственное управление в области высшего образования в условиях мирового образовательного рынка: концептуальные подходы и административно-правовое регулирование: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2011. 50 с.
7. Губерська Н.Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 34 с.
8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). К.: ТОВ «ЦС», 2015. 32 c.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
39-42
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО