Приклад оформлення статті

УДК 349.2: 331.2 (477)

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
І «ОПЛАТА ПРАЦІ» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХ
I СТОЛІТТЯ

Божко Тетяна Михайлівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри державного управління і права
Волинського національного університету імені Лесі Українки
bozhko.tetyana@vnu.edu.ua

orcid.org/0000-0003-2023-555X

Стаття присвячена порівняльному аналізу термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХI століття.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN LABOR PAYMENT AND WAGES
BASED ON THE MONOGRAPHIC RESEARCH OF XXI CENTURY

Bozhko Tetiana Mykhailivna,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Public Administration and Law
Lesya Ukrainka Volyn National University
bozhko.tetyana@vnu.edu.ua

orcid.org/0000-0003-2023-555X

The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment and wages based on the monographic research that was made during of XXI century (обсяг анотації англійською мовою повинен бути не менше 1800 знаків)
Key words: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee, employer.

Вступ
Розділ 1. ... (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів)
Розділ 2. ... (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів)
Висновки

ЛІТЕРАТУРА:

  1. 1. Патюта І. Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 4. С. 48–51.

REFERENCES:

  1. 1. Patiuta I. (2014). Derzhavnyi finansovyi monitorynh u konteksti rehuliuvannia bankivskoho sektoru [State Financial Intelligence (Monitoring) in the Context of Banking Sector Regulation]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State U Issue. 4. P. 48–51.