МАСОВЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ

  • Д.А. Пунтус
Ключові слова: масове вивільнення працівників, скорочення чисельності або штату працівників, зміни в організації виробництва і праці, припинення трудового договору, ініціатива роботодавця

Анотація

Стаття присвячена дослідженню важливої й актуальної для України проблеми масового звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Досліджено масове вивільнення працівників як трудо-правове явище та зазначені його характерні риси. Зауважено, що масове звільнення працівників як значуще трудо-правове явище має місце тільки в тому разі, коли воно провадиться за ініціативою роботодавця.

Посилання

1. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.
2. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10 грудня 1971 р. № 322–VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (дод.). Ст. 375.
3. Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників: пост. КМ України від 22 квітня 2013 р. № 305. Урядовий кур’єр. 2013. № 84.
4. Середа О.Г. Обмеження права роботодавця на припинення трудового правовідношення як гарантія захисту інтересів працівника. Форми соціально- правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: матер. наук.-практ.
конф. (м. Суми, 2–4 червня, 2005 р.). Харків: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2005. С. 141–144.
5. Пунтус Д.А. «Масове вивільнення працівників» як категорія трудового права. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 65–67.
6. Честа Д.О. Суттєві ознаки правової категорії «масове вивільнення працівників». Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія «Право». Вип. 34. Т. 2. С. 34–38.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
122-126
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ