РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ, ЯК ПІДСТАВА ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН (КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Ключові слова: рівність, дискримінація, кримінальне покарання, порушення рівноправності громадян, релігійні переконання, привілеї

Анотація

Мета. Питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян було предметом дослідження багатьох українських науковців. Причому наявні два дисертаційні дослідження на заявлену тему: авторів В. М. Панькевича «Кримінально-правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та В. В. Курафєєва «Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України: аналіз складу злочину)». Проте питання особливостей кримінальної відповідальності за образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також за пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань у контексті законодавства країн – членів ЄС, практики ЄСПЛ є досі недостатньо дослідженим і фрагментарним, тому залишається актуальним. Крім того, в умовах широкомасштабних військових дій на території України питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян набуло не аби якого значення. Тому метою цієї статті є дослідити питання кримінальної відповідальності за образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також за пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань у контексті тенденцій судової практики національних судів, практики ЄСПЛ та частково охопити порівняльний аспект кримінального законодавства, в межах заявленої теми, країн – членів ЄС та України. Методи. Для досягнення поставленої мети дослідження автором було застосовано такі методи. Для з’ясування змісту та поняття: образи почуттів, прямого та непрямого обмеження прав, встановлення прямих і непрямих привілеїв було застосовано діалектичний метод; для з’ясування законодавчих приписів – юридичний метод; для порівняння судової практики та законодавства ЄС з національним законодавством – порівняльний метод. Результати. Із цією метою було досліджено поняття релігійних переконань, форми образ почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, мотиви вчинення кримінального правопорушення, проаналізовано практику судів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 161 КК України за ознакою «релігійні переконання», практику ЄСПЛ щодо посягання свободу мати релігійні переконання. Висновки. Автор дійшов висновку, що національні суди містять достатньо велику практику притягнення до кримінальної відповідальності за образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Проте така судова практика притягнення до кримінальної відповідальності за пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань відсутня, що не свідчить про відсутність порушень у цьому контексті. Крім того, підкреслено важливість встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення, оскільки зазначене допоможе правильно кваліфікувати правопорушення.

Посилання

1. Звіт про мережу релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2024 року (за інформацією обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій). URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vcq1ulAaH8jEOY6HcJyq0GTmDo3SEW6F/edit#gid=1651907408 (дата звернення: 30.04.2024).
2. Case of Ivanova v. Bulgaria, 52435/99, Council of Europe: European Court of Human Rights, 12 April 2006. URL: https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/echr/2006/en/41659.
3. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. URL: http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/ (дата звернення: 30.04.2024).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 30.04.2024).
5. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 30.04.2024).
6. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 № 987-XII : станом на 15 берез. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (дата звернення: 01.05.2024).
7. Case of Dubowska and Skup v. Poland, Application Nos. 33490/96 and 34055/96 (1996). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-3654%22]}.
8. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : станом на 28 берез. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 30.04.2024).
9. Вирок Димитровського міського суду Донецької області від 14.03.2014, судова справа № 1-кп/226/2/2014. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37633144.
10. Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 08.07.2014, судова справа № 1-кп/703/188/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/39634296.
11. Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 27.04.2015, судова справа № 703/2915/14-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/43804888.
12. Вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 15.11.2019, судова справа № 345/2740/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85660743.
13. Вирок Лисянського районного суду Черкаської області від 07.04.2016, судова справа № 700/4208/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56981323.
14. Вирок Франківського районного суду м. Львова від 04.06.2015, судова справа № 465/4967/14-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/44622408.
15. Вирок Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.02.2022, судова справа № 345/2740/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85660743.
16. Вирок Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 02.09.2022, судова справа № 705/2982/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106040191.
17. Case of Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia (Application no. 72881/01): Judgment European Court of Human Rights, 05.10.2006. HUDOC / European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-77249%22]}.
18. Case of Biserica adevarat ortodoxa din Moldova v. Moldova (Application no. 952/03): Judgment European Court of Human Rights, 27.02.2007. HUDOC / European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-79606%22]}.
19. Kodeks karny Rzeczypospolitej: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – ustawa. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001444/U/D20201444Lj.pdf (дата звернення: 30.04.2024).
20. Case of Eweida and Others v. the United Kingdom (Application no 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10): European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22tabview%22:[%22document%22], %22itemid%22:[%22001-115881%22]}.
21. Case of S.A.S. v. France” [GC] (Application no 43835/11): European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22fulltext%22:[%22S.A.S.%20v.%20France%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145240%22]}.
22. Case of Zagubnia and Tabachkova v. Ukraine (Application no № 60977/14): European Court of Human Rights. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f74#Text.
23. Case of Izzettin Doрan and Others v. Turkey [GC] (Application no 62649/10): European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2262649/10%22],%22itemid%22:[%22001-162697%22]}.
24. Case of Begheluri and Others v Georgia (Application no 28490/02): European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-146769%22]}.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
17-24
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО