ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ УКРАЇНИ

Ключові слова: виправлення засуджених, ресоціалізація засуджених, програми виправлення і ресоціалізації, пенітенціарна система, виконання кримінальних покарань, місця несвободи

Анотація

Мета статті – дослідження особливостей формування та реалізації програм виправлення та ресоціалізації засуджених. Методи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально-правові методи наукового дослідження, зокрема діалектичний метод, системний аналіз, теоретичне узагальнення, порівняльно-правовий метод. Результатами цієї діяльності є такі висновки. Одним із пріоритетних завдань пенітенціарної служби України є виправлення та ресоціалізація засуджених (відновлення їх соціального статусу правослухняного члена суспільства з соціально-прийнятною моделлю поведінки) для досягнення мети якої формуються та реалізовуються спеціальні програми виправлення та ресоцізації засуджених. Програм виправлення та ресоціалізації засуджених здійснюються на державному та/або місцевому рівні, за участі інституційних складових громадянського суспільства, міжнародних організацій та країн-доноров. Пенітенціарні системи зарубіжних країн визначає основними сферами виправлення та ресоціалізації засуджених наступні: соціальна робота із засудженими, загальноосвітня та професійна підготовка, психологічна підтримка, продуктивна праця, відновлення соціальних зв’язків. Прикладами програм виправлення та ресоціалізації засуджених у зарубіжних країнах є: Prison Entrepreneurship Program, Bard Prison Initiative Prisoners' Education Trust, Swedish Prison and Probation Service Programs та ін. Законодавство України до програм виправлення та ресоціалізації засуджених відносить «програм диференційованого виховного впливу на засуджених», які поділяються на такі види, як загальновиховні та корекційні програми. Програми виправлення та ресоціалізації засуджених в Україні реалізовуються в наступних сферах: освіта (в т.ч. професійна та правова); духовне відродження; творчість; спорт та фізкультура; подолання алкогольної та наркотичної залежності; підготовка до звільнення та формування життєвих навичок. Формування та реалізація програм виправлення та ресоціалізації засуджених в Україні має ряд недоліків, подолання яких вбачається у інтеграції позитивного зарубіжного досвіду в даній сфері з урахуванням особливостей української пенітенціарної системи, її матеріально-фінансового забезпечення, підготовки відповідних фахівців та активної взаємодії з недержавними організаціями та установами.

Посилання

1. Програма організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021–2025 роки. URL: https://www.khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-organizaciyno-praktychnyh-zahodiv-shchodo-kompleksnoyi-0(дата звернення: 11.11.23).
2. Кримінально-виконавчий кодекс від 11.07.2003 № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#w1_1 (дата звернення: 12.11.23).
3. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила: Рекомендації Ради Європи від 12.02.1987. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text (дата звернення: 04.11.23).
4. Інноваційні методики ресоціалізації осіб, які готуються до виходу місць позбавлення волі. URL: https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/9ed53ee06385456413d03f471d60592d.pdf (дата звернення: 08.11.23).
5. Про затвердження Порядку розроблення, реалізації та оцінки результатів проходження програм диференційованого виховного впливу на засуджених: Наказ Міністерства юстиції № 39992/5 від 08.11.21. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE37075?an=18 (дата звернення: 01.11.23).
6. Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених: Наказ Міністерства юстиції України від 16.05.2016 № 1418/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16#n2 (дата звернення: 10.11.23).
7. Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Духовне відродження»: Наказ Міністерства юстиції України від 17.05.2016 № 730/28860. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-16#n2 (дата звернення: 02.11.23).
8. Бойко-Бузиль Ю.Ю., Супрун М.О., Пахомов І.В. Результати впровадження психокорекційної програми формування православних цінностей засуджених рецидивістів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика.2021. № 3(102). С. 27–36.
Опубліковано
2024-02-15
Сторінки
15-19
Розділ
СЕКЦІЯ 3 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО