ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ КОМП’ЮТЕРНИХ ДАНИХ

Ключові слова: кримінальне провадження, огляд, комп’ютерні дані, тактика, збирання доказів, дослідження доказів.

Анотація

Мета. Стаття присвячена формулюванню практично орієнтованих рекомендацій щодо організації та тактики проведення огляду комп’ютерних даних у кримінальному провадженні. Під час здійснення дослідження використано методи аналізу, синтезу, моделювання, прогнозування, формально-логічний, формально-юридичний. Результати. Зазначено, що огляд комп’ютерних даних через специфіку об’єкта й особливості процесуального порядку потребує окремого комплексу тактичних рекомендацій щодо організації і тактики його проведення. Ці тактичні рекомендації мають бути спрямовані на підвищення ефективності діяльності уповноважених осіб під час здійснення такої процесуальної дії. Автор наголошує, що в межах підготовки до проведення огляду комп’ютерних даних доцільно попередньо з’ясувати, з якими пристроями та типами даних доведеться працювати, забезпечити участь спеціалістів і наявність необхідних технічних засобів. Установлено, що сутність огляду комп’ютерних даних полягає в безпосередньому сприйнятті та фіксуванні уповноваженими особами аудіовізуального виразу змісту комп’ютерних даних після їх інтерпретації засобами комп’ютерної техніки та відтворення через пристрої виведення даних. Визначено, що основною й обов’язковою формою фіксування перебігу та результатів огляду комп’ютерних даних є протокол, до описової частини якого доцільно заносити детальний опис дій уповноважених осіб і зміст досліджених комп’ютерних даних. Автор рекомендує додавати до протоколу носії з повними копіями досліджених даних, відеозаписами екрана пристрою, за допомогою якого проводився огляд, роздруківки досліджених даних, друковані фототаблиці тощо як невід’ємні додатки. Висновки. Огляд комп’ютерних даних є одним з основних передбачених чинним Кримінальним прoцесуальним кодексом України засобів збирання та дослідження електронних (цифрових) доказів (електронних документів) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, ефективність його проведення залежить, зокрема, від наявності відповідних практично орієнтованих тактико-криміналістичних рекомендацій.

Посилання

1. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15.03.2022 р. № 2137–IX / Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2137-20 (дата звернення: 23.08.2023).
2. Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду. Криміналістичний вісник. 2011. № 1 (15). С. 22–29.
3. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій : навчальний курс / А.В. Вінаков та ін. Київ, 2017. 148 с.
4. Криміналістика: криміналістична техніка : навчальний посібник / Р.Л. Степанюк та ін. Харків : ХНУВС, 2023. 388 с.
5. Коваленко А.В. Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів. Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць. 2017. № 1 (88). С. 182–191.
6. Манжай О.В. Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3 (74). С. 111–120.
7. Теплицький Б.Б. Завдання, об’єкти та питання комп’ютерно-технічної судової експертизи. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2 (18). С. 24–32.
8. Коваленко А.В. Класифікація електронних (цифрових) слідів кримінального правопорушення. Проблеми законності. 2023. Вип. 161. С. 202–214. DOI: 10.21564/2414- 990X.161.278117.
9. Каланча І.Г., Гаркуша А.М. Копія електронної інформації як доказ у кримінальному провадженні: процесуальний та технічний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 336–339. DOI: 10.32782/2524-0374/2021-8/77.
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
53-58
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО