РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ В ЛІБЕРТАРІАНСТВІ

Ключові слова: роль держави, лібертаріанство, права, свобода, невтручання держави, суспільний договір.

Анотація

Автор ставить за мету дослідити розуміння держави, її ролі та призначення в межах течії лібертаріанства. У дослідженні використано історично-порівняльний, гіпотетико-дедуктивний, логічні (аналізу, синтезу) методи. Основними результатами дослідження є положення про те, що лібертаріанство виникає як реакція на перехід у Сполучених Штатах Америки лібералізму з першої третини ХХ століття до соціальних ідей. Згодом ідеї лібертаріанства поширюються у країнах Європи. Ідеологічною основою лібертаріанства виступають ідеї класичного економічного та політичного лібералізму, які обґрунтовують і захищають право приватної власності, індивідуальну економічну, політичну та моральну свободу, особисту недоторканість, вільний ринок, справедливість, обмеження держави законом, правовий порядок, невтручання держави у приватне життя особи. У лібертаріанстві використовується раціоналістична теорія суспільного договору. Роль держави в лібертаріанстві суворо обмежена, не допускається її втручання в усі сфери життя суспільства. Анархічні течії лібертаріанства пропонують цілковито замінити державні інституції на громадянські. Загалом лібертаріанство визнає повну свободу індивідів розпоряджатися своїм життям, тілом, власністю, повну відповідальність індивіда за своє життя, матеріальне утримання, медичне та пенсійне забезпечення. Держава має єдине призначення – підтриманням законності, правопорядку, забезпечення верховенства права. Лібертаріанство вимагає обмеження та розподілення державної влади на підставі писаної конституції. Не допускається зростання бюрократизму та державного апарату, вимагається зменшення або скасування податків. Індивіди на основі збережених від податків коштів мають право самі розпоряджатися ними на благодійництво або надання допомоги. Заперечуються соціальні права. Держава не бере на себе тягар їх забезпечення, так само вона не має права вирішувати питання збільшення та розподілу суспільного блага. Держава не визнається первинною, вона не дарує прав людини та сама потребує легітимації. Тому будь-яке законодавче звуження свобод має сприйматися суспільством насторожено. Автор доходить висновку про те, що розуміння держави в лібертаріанстві є спробою реалізації просвітницьких ідеалів свободи, власності, відповідальності за умови сучасних розвинених ринкових економік. Водночас лібертаріанські погляди визначені як ідеалістичні. Вони можуть бути застосовані в періоди економічних і політичних криз. Однак, на думку автора, недоліком розуміння держави в лібертаріанстві є те, що не вирішується проблема воєн у сучасному світі, не враховано те, що різні держави перебувають на різних сходинках економічного та політичного розвитку.

Посилання

1. Лібертаризм. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-55382 (дата звернення: 25.08.2023).
2. Політична думка XX – початку XXI ст.: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н.М. Хоми. Львів : Новий Світ – 2000, 2017. Т. 2. 535 с.
3. Політологія: сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації / уклад. В.М. Піча. Львів : Новий Світ – 2000, 2015. 516 с.
4. Романюк А.С. Політична доктрина консерватизму. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія, Соціологія, Філософія». 2010. № 14. С. 254–259.
5. Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / НАНУ. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; гол. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. Т. 3 : К – М, 2001. 792 с.
6. Belsham W. Essays, Philosophical, Historical, and Literary (Issue т. 1). London : C. Dilly., 1789. 466 p. URL: https://books. google.com.ua/books?id=Z6Y0AAAAMAAJ&vq=William+ Belsham+libertarian&hl=uk&source=gbs_ navlinks_s (дата звернення: 25.08.2023).
7. Le libertarisme. Éthique économique et sociale / C. Arnsperger, Ph. Van Parijs. Paris : La Découverte, 2003. P. 29–42.
8. Pelosse V. Joseph Déjacque et la création du néologisme “libertaire”. Économies et sociétés. 1972. Vol. 6. № 12. URL: http://joseph.dejacque.free.fr/etudes/neologisme.htm (дата звернення: 25.08.2023).
9. Boaz D. Libertarianism: a Primer. New York : The free press, 1997. 314 p. URL: https://archive.org/details/libertarianism_ a_primer_boaz/page/n29/mode/2up (дата звернення: 25.08.2023).
10. Spencer H., Collins F.H. An Epitome of the Synthetic Philosophy. Appleton, 1889. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=ydgVUkTIoPkC (дата звернення: 25.08.2023).
11. Лок Джон. Два трактати про врядування / пер. з англ. О. Терех, Р. Димирець. Київ : Основи, 2001. 265 с.
12. Boaz D. Libertarianism. Definition, Philosophy, Examples, History, & Facts. Encyclopedia Britannica. 2004. URL: https://www.britannica.com/topic/libertarianism-politics (дата звернення: 25.08.2023).
13. Гай-Нижник П.П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія : нарис історії становлення та розвитку. Гілея : науковий вісник. 2014. Вип. 88. С. 5–14.
14. Spencer H. The man versus the state: Containing “The New Toryism,” “The Coming Slavery,” “The Sins of Legislators,” and “The Great Political Superstition”. Williams & Norgate, 1884. 113 р. URL: https://books.google.com.ua/books?id=- zcoAAAAYAAJ (дата звернення: 25.08.2023).
15. Rand A. The Virtue of Selfishness. New York : Penguin Group, 1964. 103 p. URL: http://ikesharpless.pbworks. com/f/AynRand-TheVirtueofSelfishness.pdf (дата звернення: 25.08.2023).
16. Середюк В.В. Роль та призначення держави в течіях неолібералізму. Альманах права. 2020. Вип. 11. С. 213–219. DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-38. 17. Середюк В.В. Роль та значення держави в неоконсерватизмі. Альманах права. 2021. Вип. 12. С. 227– 232. DOI: 10.33663/2524-017x-2021-12-39.
18. Фрідман Д. Анархія вільного ринку / пер. з англ. І. Гнатковська. Київ : Наш формат, 2019. 328 с.
19. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 617 с.
20. Rothbard M.N. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Auburn : Ludwig von Mises Institute, 2006. 420 p. URL: https://cdn.mises.org/For%20a%20New%20Liberty%20The%20 Libertarian%20Manifesto_3.pdf (дата звернення: 25.08.2023).
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
5-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ