ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: запобігання корупції, уповноважені підрозділи, сектор національної безпеки і оборони, правовий статус, адміністративно-правовий статус, структурний підрозділ, режим воєнного стану

Анотація

Мета. У статті досліджено адміністративно-правовий статус уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, які діють у складі сил сектору безпеки та оборони України. Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення діяльності підрозділів із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану та забезпечення належної роботи із запобігання та протидії корупції в сфері національної безпеки і оборони України. Методи. Дослідження проводилось аналітичним методом. Джерельну базу дослідження складають наукові публікації вітчизняних фахівців в галузі адміністративного права, чинне законодавство України, а також відкриті данні про структуру сил національної безпеки та оборони. Результати. Наукова новизна дослідження полягає в розвитку розуміння адміністративно-правового статусу уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Практична новизна дослідження полягає у визначенні особливостей функціонування цих підрозділів у сфері національної безпеки та оборони України в умовах воєнного стану. За результатами дослідження визначено, що адміністративно-правовий статус уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції складають встановлені нормативно-правовими актами права та обов’язки, а також їх місце і статус у структурі сил безпеки і оборони України. Зазначені підрозділи можуть мати статус структурних підрозділів (управління, департаменти) центральних органів виконавчої влади, військових, правоохоронних або розвідувальних формувань й формувань цивільного захисту. Висновки. У висновках автор зазначає, що обмеження, які встановлені в діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану, не розповсюджуються на такі підрозділи, які діють в складі сил безпеки та оборони. Автором запропоновано зміни до законодавства, які покликані закріпити місце уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в збройних, правоохоронних, розвідувальних формуваннях та формуваннях цивільного захисту.

Посилання

1. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у двох томах: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
2. Антикорупційна програма Національної гвардії України та інформація про результати її виконання. URL: https://ngu.gov.ua/antykorupczijna-programa-naczionalnoyigvardiyi-ukrayiny-ta-informacziya-pro-rezultaty-yiyivykonannya/(дата звернення: 29.06.2023).
3. Банах С. В. Сучасна концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 421 с.
4. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів. Право України. 2002. № 2. С. 21–25.
5. Іванов О.В. Адміністративно-правовий статус національного агентства з питань запобігання корупції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ: НАВС, 2019. 304 с.
6. Опришко І.В. Окремі аспекти діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8–9 груд. 2022 р.) / редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. Київ : НАВС, 2022. 382 с. С. 71–75.
7. Питання запобігання та виявлення корупції: постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/706-2013-%D0%BF#n17 (дата звернення: 20.06.2023).
8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 29.06.2023).
9. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції: наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#n14 (дата звернення: 29.06.2023).
10. Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану. Лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22. URL: https://media-www.npu.gov.ua/npupre-prod/sites/1/Docs/Zapobigannia_korupcii/lyst_nazk.pdf (дата звернення: 29.06.2023).
Опубліковано
2023-08-10
Сторінки
24-29
Розділ
СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО