ПРАВОВА ОСВІТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАПОРУКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХНІХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • В.О. Орлова
  • Г.В. Ангелов
Ключові слова: правова освіта, права й обов’язки, сучасне студентство

Анотація

У статті проведено аналіз сутності правової освіти, її взаємозв’язку з соціалізацією студентів. На основі вивчення сучасних публікацій з обраної теми та із застосуванням методології системного мислення проаналізовано сенс правової освіти у вищій школі. Обґрунтовано, що вища освіта є каталізатором соціального розвитку особистості, запорукою успішної реалізації прав молоді в сучасному суспільстві. Велику увагу приділено реальному педагогічному досвіду викладачів кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій. Подано низку практично орієнтованих рекомендацій, спрямованих на інтенсифікацію процесу соціалізації молоді. Доведено, що пріоритетну роль у громадянській освіті повинні відігравати активні й інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення. Для цього необхідно застосовувати найрізноманітніші форми роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами правових дисциплін, екскурсії й експедиції, які мають правовиховне спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру.

Посилання

1. Осадча І.А. Роль правової освіти в конституційному процесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 38(1). С. 55–58.
2. Лассуэлл Г.Д. Психопатология и политика / пер с англ. Т.Н. Самсоновой, Н.В. Коротковой. Москва: Издательство РАГС, 2005. 352 с.
3. Національна програма правової освіти населення. Сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/992.
4. Sheldon K.M., Krieger L.S. Understanding the Negative Effects of Legal Education on Law Students: A Longitudinal Test of Self-Determination Theory. Personality and Social Psychology Bulletin. 2007. Vol. 33 (Issue 6). P. 88–897.
5. Сопілко І.М., Череватюк В.Б. Тенденції розвитку юридичної освіти у вищому навчальному закладі. Юридичний вісник. Серія «Повітряне і космічне право». 2013. № 2. С. 161–165.
6. Ляпунова Н.М. Правова освіта населення як запорука правової держави. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2010. № 60(1). С. 178–182.
7. Дробот Ж.А. Роль правової освіти у соціалізації осіб, які потребують соціального захисту. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2010. Вип. 183(1). С. 76–82.
8. Матвіїшин H.І. Система правової освіти України. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 42. С. 241–247.
9. Коваленко І.П. Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури. Культура України: зб. наук. пр. / Харківська державна академія культури. Харків: ХДАК, 2010. Вип. 32. С. 110–118.
10. Кравченко О.О., Кравченко С.Ю. Аспекти правової совіти та виховання в професійно-технічному навчальному закладі. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer36/400.pdf.
11. Про вищу освіту: Закон України. Сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
66-71
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ