ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ПОСТАНОВАХ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • І.В. Андронов
Ключові слова: цивільний процес, постанова, обов’язковість, правовий висновок, Верховний Суд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню обов’язковості правових висновків щодо застосування норм права, які містяться в постановах Верховного Суду в цивільному процесі. Здійснено порівняння юридичної сили правових висновків Верховного Суду до та після проведення судової реформи.

Посилання

1. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: учебник. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1913. Т. 1. 704 с.
2. Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 117–124.
3. Потильчак О.І. Реалізація принципу верховенства права у рішеннях Верховного Суду України. Вісник Академії адвокатури України. 2013. № 2 (27). С. 162–164.
4. Цілинко І.С. Значення перегляду судових рішень Верховним Судом України в забезпеченні єдності судової практики. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. С. 251–255.
5. Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / кол. авторов; под. ред. Т.Г. Морщаковой. М.: Мысль, 2012. 584 с.
6. Попов О.І. Верховний Суд України в системі інстанційності цивільних судів. Юрист України. 2012. № 4 (21). С. 48–52.
7. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. – 4–е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 366 с.
8. Апалькова І.С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 200 с.
9. Веремко В. Нова філософія процесу. Закон і Бізнес. 2018. 01. 20 №3. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/CCC88508D1B3696EC225822100317621?OpenDocument&year=2018&month=01& (дата звернення: 19.02.2018 р.).
10. Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 16 січня 2018 року у справі № 501/2693/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750077 (дата звернення: 19.02.2018 р.).
11. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 30 січня 2018 року у справі № 755/15234/15–ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71919492 (дата звернення: 19.02.2018 р.).
12. Постанова колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської області від 11.01.2018 року у справі № 518/1187/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71587805 (дата звернення: 19.02.2018 р.).
13. Постанова колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської області від 10.01.2018 року у справі № 523/19047/15–ц. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/71614845 (дата звернення: 19.02.2018 р.).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
41-45
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ