ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ КАТЕГОРІЇ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ, ЯКЕ ВІДПОВІДАЄ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

  • Л.Р. Макарова
Ключові слова: акт судової влади, судове рішення, постанова суду, акт правосуддя, правовий акт органу судової влади

Анотація

Автор на основі проведеного логіко-семантичного аналізу слів «суд», «судові», «акти», «рішення», «постанови», «правовий», «правосуддя» спробував подолати термінологічну невизначеність загально- теоретичної категорії, що відображає волевиявлення органів судової влади та ґрунтується на принципі справедливості. За результатами дослідження наведено аргументи на користь вживання в правовій доктрині й національному процесуальному законодавстві юридичного терміна «правовий акт органу судової влади».

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями) / гол. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. К., 2007. 992 с.
3. Голубовська І.О. та ін. Багатомовний юридичний словник-довідник. К., 2012. 543 с.
4. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк та ін. К., 2006. 789 с.
5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» від 14 жовтня 2003 р. № 16-рп/2003. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03.
6. Постанова суду. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
7. Про судове рішення в адміністративній справі: Постанова Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. № 7. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.
8. Петровцій С.І. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності. Держава і право: збірник наукових праць. К., 2001. Вип. 13. С. 38–47.
9. Бігун В.А. Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять «судочинство» і «правосуддя»). Радник: український юридичний портал. URL:
http://radnuk.info/statti/249-tioriuagov/15391-2011-01-23-02-33-55.html.
10. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії: монографія. К.: Праксіс, 2008. 344 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
20-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ