АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СКАРГ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА УЧАСТЮ ЗАТРИМАНИХ ОСІБ АБО ОСІБ, ЯКІ ТРИМАЮТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ

  • О.В. Ромасєв
Ключові слова: слідчий суддя, оскарження, тримання під вартою, відео-конференц-зв’язок, слідчий, прокурор

Анотація

У статті розглянуто питання забезпечення участі затриманих осіб або осіб, які тримаються під вар- тою, під час розгляду слідчим суддею поданої ними скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора в судовому засіданні. Зазначено, що у зв’язку зі стислими строками розгляду скарг та склад- ністю доставки затриманих або взятих під варту осіб до суду в день їх розгляду іноді забезпечення обов’язкової участі таких осіб у судовому засіданні неможливе. Зауважено, що для вирішення даного проблемного питання з метою дотримання засади змагальності та забезпечення участі зазначених осіб в судовому засіданні доцільне використання такого засобу дистанційного досудового розслідування, як відео-конференц-зв’язок. Розглянуто процесуальний порядок забезпечення застосування відео-конфе- ренц-зв’язку під час судового засідання, що здійснюється на підставі винесення слідчим суддею відпо- відної ухвали під час підготовчого етапу до безпосереднього розгляду скарги в суді.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № № 9–13. Ст. 88.
2. Про затвердження Інструкції про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Генеральної Прокуратури України, Верховного Суду України, Служби безпеки України від 16 жовтня 1996 р. № 705/37/5/17–398, № 1–3/503/239. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-15.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
5. Кравчук В. Забезпечення права доступу до суду осіб, які перебувають під вартою або в місцях позбавлення волі. URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/nauk_praci/dostup_do_sudu_v_miscah_pozbav_voli/.
6. Туманянц А. Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 12. Т. 2. С. 142–145.
7. Пояснювальна записка народного депутата України В.В. Писаренка до проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42389.
8. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо скасування відеоконференцій» № 2305 від 15 лютого 2013 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45773.
9. Лисенкова К. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора в досудовому кримінальному провадженні через призму принципу змагальності сторін. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 3. С. 142–151.
10. Черниченко І. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика : монографія / за заг. ред. О. Кучинської. Київ, 2015. 272 с.
11. Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, чи прокурора під час досудового розслідування: лист від 12 січня 2017 р. № 9–49/0/4–17. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00212.html.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
140-143
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА