МІСЦЕ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • О.М. Сибіга
Ключові слова: інформація, публічна інформація, класифікація інформації, Закон «Про інформа- цію»

Анотація

У роботі дається порівняльна характеристика понять «інформація» та «публічна інформація», які закріплені в чинному законодавстві України, а також аналізуються запропоновані в спеціальній літе- ратурі та чинному законодавстві класифікацій інформації. Пропонується визначати публічну інформа- цію як відомості та/або дані, що відображені та задокументовані будь-якими засобами та на будь-яких носіях, які були отримані або створені в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або які знаходяться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом «Про доступ до публіч- ної інформації». Робиться висновок, що в спеціальній літературі представлені чисельні класифікації, які допомагають розкрити багатоаспектність поняття «інформація», але місце публічної інформації в формація, не дає відповіді на те, яка інформація є антиподом публічної інформації. Можна лише при- пустити, що мова йде про «непублічну», або «приватну інформацію».

Посилання

1. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
2. Про доступ до інформації : Закон України від 13.01.2011. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.
3. Тарадай С.М. Адміністративні процедури забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 217 с.
4. Johnston C.B. Globa l news access. The impact of new communications technologies. Westport : Praeger publishers, 1998. P. 85.
5. Кормич Б.А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : автореф. дис. д-ра юрид. наук. Xарків, 2004. 44 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
93-96
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО