ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • С.Ю. Кіцул
Ключові слова: адміністративна діяльність, газ, газовидобувна галузь, засади, принципи, публічна адміністрація, публічне адміністрування

Анотація

У статті сформульовано принципи діяльності публічної адміністрації газовидобувної галузі України як системи правил, ідей та стандартів, на якій базується енергетична безпека та незалежність краї- ни, організаційна основа розвитку газовидобувної галузі, а також порядок реалізації владних, управ- лінських та сервісних повноважень загальних та спеціальних представників публічної адміністрації. Ідеться про закріплений адміністративною нормою базис, що слугує основою для: 1) наділення кон- кретного суб’єкта виключними повноваженнями для здійснення публічного адміністрування газови- добувної галузі України; 2) виконання уповноваженим суб’єктом своїх зобов’язань перед державою та суспільством; 3) визначення меж необхідної та допустимої поведінки потенційних учасників адміні- стративно-правових відносин у цій сфері; 4) повноцінного розвитку, функціонування й утвердження енергетичної безпеки та незалежності країни.

Посилання

1. Енергетична незалежність України – міф чи реальність. Finance.ua. 2016. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/391866/energetychna-nezalezhnist-ukrayiny-mif-chy-realnist.
2. Грохольський В. Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю. Право і безпека. 2003. № 3. С. 65–69.
3. Горбунов В. Управление социальным развитием трудового коллектива : конспект лекций. Киев, 1998. 79 с.
4. Касьяненко М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навчальний посібник. Ірпінь, 2001. 229 с.
5. Деменко О. Принципи адміністрування податків. Європейські перспективи. 2013. № 1. С. 55–61.
6. Зайчук О. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 22–28.
7. Кузьмишин В. Адміністрування апеляційних судів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 222 с.
8. Молдован В., Чулінда Л. Правознавство : навчальний посібник. 2 вид. Київ, 2010. 184 с.
9. Шура Н. Принципи публічного адміністрування як регулятори соціально-економічних процесів у національній економіці. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 260–263.
10. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665–III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 50. Ст. 262.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
53-56
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО