ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

  • Н.Ю. Гуть
Ключові слова: адміністративний процес, історія наукової думки, функції адміністративного про- цесу, функції адміністративного судочинства

Анотація

У роботі розкривається специфіка історико-правового аналізу, який здійснюється сьогодні в науці адміністративного права, визначаються й описуються негативні тенденцій у цій сфері, які впливають на об’єктивність та наукову цінність отриманих результатів, а також визначаються етапи розвитку наукової думки щодо функцій адміністративного процесу. Під час визначення етапів розвитку наукової думки щодо функцій адміністративного процесу автор доходить висновку, що в юридичній літературі із цього питання відсутні комплексні праці. Наприклад, історію розвитку наукової думки про адміністратив- ний процес можа дослідити й охарактеризувати, а також виділити в ній окремі періоди, що зумовлено наявністю багатьох наукових праць із цього питання. Аналіз юридичної літератури радянських часів та сучасної України показує, що в роботах досліджуються функції державних органів і державного управ- ління, функції права і норм права, функції учасників юридичного процесу та процесуальних актів, функціональний характер окремих видів юридичного процесу, лише в поодиноких працях є намагання розкрити зміст та види функцій юридичного процесу чи функцій судочинства. Кожна науково-дослідна робота, присвячена розкриттю змісту державно-правових явищ, повинна, по-перше, відображати дійсність з усіма її перевагами та недоліками; по-друге, містити пропозиції щодо поліпшення правозастосовної діяльності, удосконалення чинного національного законодавства та пропонувати ймовірні шляхи вирішення наявних проблем; по-третє, демонструвати зв’язок даного дослідження з усіма попередніми дослідженнями. Наголошується на тому, що кожна науково-дослід- на робота, зокрема та, яка присвячена розкриттю змісту функцій адміністративного процесу, повин- на демонструвати зв’язок даного дослідження з усіма попередніми. Констатується, що цей аспект іг- норується в більшості сучасних науково-дослідних праць, що негативно позначається на результатах науково-дослідної діяльності. Виділяються дві основні причини ситуації, що склалася: у наукових працях дуже рідко відокремлюють історію розвитку норм права й історію розвитку наукової думки про якесь окреме правове явище; історичні аспекти теми дослідження розкриваються авторами через аналіз актів національного законодавства, водночас ігноруються наукові досягнення минулих поколінь. Узагальнений аналіз думок, представлених в юридичній літературі, дозволив виділити чотири етапи розвитку наукової думки щодо функцій адміністративного процесу, кожен з яких детально характери- зується в статті.

Посилання

1. Бойцова В.В., Бойцов В.Я. Административная юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и значении. Государство и право. 1994. № 5. С. 42–53.
2. Рижков Г.В. Адміністративна юстиція як елемент правової культури суспільства. Право та культура: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 травня 1997 р. Київ, 1997. С. 201.
3. Аншютц Г. Юстиция и администрация. Журнал министерства юстиции. 1907. № 6. С. 67–102.
4. Коркунов Н.М. Очерк административной юстиции. Журнал гражданского и уголовного права. Книга І. Санкт-Петербург, 1885. С. 1–48.
5. Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія. Харків, 2010. 336 с.
6. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. …канд. юрид. наук. Харків, 2005. 209 с.
7. Околович М.Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування : дис. …канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 258 с.
8. Теория юридического процесса : монография / В.М. Горшенев и др. ; под общ. ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. 192 с.
9. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. Київ, 2005. 375 с.
10. Сорокина В.В. Процессуальная форма юридической деятельности в современной России: вопросы теории и практики : автореф. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 22 с.
11. Радчук А.А. Функції адміністративного судочинства у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 22, 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2016_22_28 (дата звернення: 06.01.2019).
12. Ківалов С.В. Теоретична характеристика функціо нального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління. Актуальні проблеми держави і права. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_71_4 (дата звернення: 06.01.2019).
13. Миколенко О.М. Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект) : дис. … докт. юрид. наук. Запоріжжя, 2018. 484 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО