СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  • С.Г. Гаспарян
Ключові слова: кадрове забезпечення, управлінська діяльність, мета кадрового забезпечення, екс- пертні установи

Анотація

У статті розглядається сутність кадрового забезпечення експертних установ України. На основі ана- лізу думок вчених щодо розуміння поняття «кадрове забезпечення» автором надано власне визначення поняття «кадрове забезпечення експертних установ», виділені його ознаки. Докладно розглянута орга- нізаційна (управлінська) структура експертних установ України як один з їхніх складових елементів.

Посилання

1. Левченко К.Б. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування тендерної політики в Україні. Право і безпека. 2004. № 1. С. 108–112.
2. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України : підручник. Київ, 2003. 544 с.
3. Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія. Харків, 2010. 330 с.
4. Гаман Т.В. Кадрове забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління в регіоні України. Вісник державної служби управління України. 2005. № 3. С. 12–15.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Москва, 1978, 699 с.
6. Клочко А.М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 42–51.
7. Кагановська Т.Є. Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів. Форум права. 2008. № 1. С. 215–220.
8. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Москва, 1999. 480 с.
9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : куpc лекций. Москва, 1997. 400 с.
10. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038–XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.
11. Гончаренко В.Г. Експертизи в судовій практиці : навчальний посібник. Київ, 1993. 287 с.
12. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Указ Президента України від 26 листопада 2014 р. № 671. Офіційний вісник України. 2014. № 97. С. 51. Ст. 2796.
13. Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 248/784.
14. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489–III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 19. Ст. 143.
15. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. № 661–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р. № 27. Ст. 208.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
16-19
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ