РОЛЬ СУДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  • Н.П. Черняк
  • А.В. Іваниця
Ключові слова: принцип змагальності, сторони кримінального провадження, «активний» суд, «пасивний» суд, інститут слідчого судді, слідчий суддя

Анотація

У статті досліджуються питання щодо забезпечення змагальності сторін у кримінальному процесі. Детально розглянуто питання ролі суду як основного суб’єкта кримінального процесу, та визначено основні функції суду на етапі судового розгляду кримінальної справи. Розглянуто причини, що спо­нукають суд до активної доказової діяльності під час змагальності сторін. Також ця стаття присвячена науковому аналізу чинного кримінального процесуального законодавства України з огляду на пробле­ми реалізації нормативного змісту принципу змагальності. На основі отриманих результатів наукового пошуку були зроблені відповідні висновки.

Посилання

1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. С. 26.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (редакція від 12 квітня 2018 р.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/4651-17
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» Верховна Рада України; Закон від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII (редакція від 15 грудня 2017 р.). URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/1402-19 від 15.12.2017.С.8
4. Сбоев А.С Механизм судебного контроля в досудебном производстве России: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная експертиза; оперативно-розыскная деятельность». Челябинск, 2004. 20 с.
5. Зайцева Е.А. Активный суд и принцип состязательности сторон. Материалы международной научно-практической конференции «Уголовное судопроизводство: история и современность», посвященной 150-летию Устава уголовного судопроизводства Российской империи. Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9. (46) сентябрь. С. 1967.
6. Бозров В.М. «Тактика судьи» в прошлом и настоящем уголовном процессе. Российская юстиция. 2003. № 10. С. 32.
7. Багдасаров Р.В. Принцип состязательности в уголовном процессе России и стран Европейского Союза. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 19.
8. Яновська О.Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 90.
9. Соловей Г.В. Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі. Форум права. 2012. № 1. С. 883–887 URL: ttp://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/ 2012-1/12cgvvkp.pdf.
10. Зинатуллин З.З. и др. Уголовно-процессуальное доказывание: концептуальные основы: монография. Ижевск: Детектив-Информ, 2002. С. 175.
11. Ким Д.В. Криминалистическая характеристика судебного рассмотрения уголовных дел как структурный элемент криминалистической методики. Криміналістика XXI століття: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 листопада 2010 р.). Х. : Право, 2010. С. 320.
12. Шамардин А.А. Активность суда в доказывании и ее сочетание с принципом диспозитивности в рамках состязательной модели уголовного процесса. Школы и направления уголовно-процессуальной науки: доклады и сообщения на учредительной конференции Международной ассоциации содействия правосудию (Санкт-Петербург, 5–6 октября 2005 г.) / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2005. С. 169.
13. Лунін С.В. Принцип змагальності як конституційна гарантія справедливого судочинства в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2011. С. 10–11.
14. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб.: «Наука», ООО «Издательство «Альфа», 2000. С. 6.
15. Лунін С.В. Поняття принципу змагальності в судовому процесі. Право України. 2010. № 3. С. 128.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
137-140
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р