ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

  • А.В. Панова
  • Н.В. Скідан
Ключові слова: кримінальне провадження, право на захист, порушення права на захист, істотне порушення прав і свобод людини, недопустимість доказів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розповсюджених випадків порушення права на захист особи, що є підставою для визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні. З урахуванням практи­ки Європейського суду з прав людини сформульовано пропозиції щодо запобігання наявним проблем із цього питання й вирішення їх.

Посилання

1. Вирок Березанського міського суду Київської області (справа №382/1497/16-к) від 16.06.2017. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67289836.
2. Гловюк І.В. Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 33–39. URL: http://dspace.onua. edu.ua/bitstream/handle/11300/8539/VKS-2017_2-33-39. pdf?sequence=1&isAllowed=y.
3. Вирок Брусилівського районного суду Житомирської області (справа №275/519/17) від 20.12.2017. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71094309.
4. Рішення ЄСПЛ у справі «Саранчов проти України» (заява № 2308/06) від 09.06.2016. URL: https://hudoc.echr. coe.int/rus#{%22tabview%22:[%22document%22],%22item id%22:[%22001-181556%22]}.
5. Вирок Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/5231/16-к) від 16.02.2018. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/72235858.
6. Рішення ЄСПЛ у справі «Сітневський та Чайковський проти України» (заяви № 48016/06 і № 7817/07) від 10.11.2016. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22tabview%22:[%22doc ument%22],%22itemid%22:[%22001-181514%22]}.
7. Постанова Верховного Суду України від 16.03.2017 № 5-364кс16. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/46445E8A79A386EFC225810D00532653.
8. Постанова Верховного Суду України від 12.10.2017 № 5-237кс(15)17. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/ vsu.nsf/(documents)/EFEFE6974C1169B0C22581C4002F1008.
9. Мокрицька І.Я. Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін. Наукові записки НаУКМА. 2014. № 155. С. 110–113. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/3262/Mokrytska_Problemy_realizatsii_prava. pdf?sequence=1&isAllowed=y.
10. Рішення ЄСПЛ у справі «Джеват Сойсал проти Туреччини» (заява №17362/03) від 23.09.2014. URL: https:// hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001- 156645&filename=CASE%20OF%20CEVAT%20SOYSAL%20 v.%20TURKEY%20-%20[Ukrainian%20Translation]%20 by%20OSCE%20Ukraine.pdf.
11. Вирок Новотроїцького районного суду Херсонської області (справа № 665/1690/15-к) від 30.06.2017. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67449188.
12. Про практику застосування судами» України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04.
13. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 8. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03.
14. Оверчук С.В. Обмеження права вибору захисника у світлі європейських стандартів. Часопис Національного уні¬верситету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 2 (14). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16osvsys.pdf.115
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
109-115
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р