ПОКАРАННЯ ЗА ПІДКУП ВИБОРЦІВ, УЧАСНИКІВ РЕФЕРЕНДУМУ: ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА СТ. 160 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • В.В. Кострицький
Ключові слова: підкуп виборця або учасника референдуму, кримінальна відповідальність, кримінально-правова санкція, покарання, штраф, позбавлення волі

Анотація

Статтю присвячено проблемним питанням побудови кримінально-правової санкції за ст. 160 Кримі­нального кодексу України «Підкуп виборця, учасника референдуму» з урахуванням судової практики призначення покарання 2015–2017 рр. та відповідності її побудови правилам і закономірностям, визна­ченим доктриною кримінального права. У статті досліджено питання застосування покарання за ст. 160 Кримінального кодексу України в судовій практиці та особливості конструкції складу злочину, перед­баченого цією нормою. Простежено зв’язок у конструюванні санкції між основним і кваліфікованим складом, а також питання узгодженості караності з іншими злочинами проти виборчих і референдних прав. Розглянуто питання узгодженості конструювання санкції з іншими злочинами, що пов’язані з от­риманням неправомірної вигоди. На підставі дослідження сформовано висновки щодо вдосконалення санкції ст. 160 Кримінального кодексу України.

Посилання

1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян): пояснювальна записка до проекту Закону України від 17 квітня 2014 р. / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50711 (дата звернення: 15.05.2018).
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту вільного волевиявлення виборців та посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства): пояснювальна записка до проекту Закону України від 6 березня 2018 р. / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63586 (дата звернення: 15.05.2018).
3. Коцюруба О.О. Як в Україні купують виборців і хто за це відповідає: 17 судових вироків (дослідження). URL: https://glavcom.ua/publications/yak-v-ukrajini-kupuyut-v i b o r c i v - i - h t o - z a - c e - v i d p o v i v - 1 7 - s u d o v i h - v i r o k i v - doslidzhennya-388367.html (дата звернення: 15.05.2018).
4. Красноголовець С.В. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих та референдних прав громадян в Укра¬їні та державах Центральної Європи (порівняльний аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Ужгород, 2009. 226 с.
5. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2015 р. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/Sud_statustuka_ Zvit_2015 (дата звернення: 15.05.2018).
6. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2016 р. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/2016_zvit (дата звернення: 15.05.2018).
7. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2017 р. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2017 (дата звернення: 15.05.2018).
8. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 6 «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання» за 2015 р. URL: https://court.gov. ua/inshe/sudova_statystyka/Sud_statustuka_Zvit_2015 (дата звернення: 15.05.2018).
9. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 6 «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання» за 2016 р. URL: https://court.gov.ua/inshe/ sudova_statystyka/2016_zvit (дата звернення: 15.05.2018).
10. Статистична звітність Державної судової адміністрації. Форма № 6 «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання» за 2017 р. URL: https://court.gov.ua/ inshe/sudova_statystyka/rik_2017 (дата звернення: 15.05.2018).
11. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці в справі № 727/8656/15-к. URL: https://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/53305544 (дата звернення: 15.05.2018).
12. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. 2-е изд., перераб и доп. М.: НОРМА, 2000. 400 с.
13. Шаповалова О.А. Проблеми пеналізації злочинів у сфері господарської діяльності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2013. 254 с.
14. Орловська Н.А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування: автореф. дис 103 … канд. юрид. наук: 12.00.08. О., 2012. 40 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
98-103
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р