ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У ДОКАЗУВАННІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • М.О. Каліновська
Ключові слова: пізнавальна активність, слідчий суддя, доказування, повноваження, застосування запобіжних заходів

Анотація

Статтю присвячено розгляду та аналізу питання пізнавальної активності слідчого судді у доказуванні під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Обґрунтовано, що пізнавальна активність слідчого судді є необхідним атрибутом прийняття законних, обґрунтованих, вмотивованих та справедливих рішень про застосування запобіжних заходів. Висловлено думку про те, що обме­ження повноважень слідчого судді суто дослідженням доказів, наданих сторонами, може призвести до формальності судового контролю та його нездатності реально забезпечити дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Посилання

1. Яцишина О.Е. Принцип внутреннего убеждения как элемент принципа свободы оценки доказательств. URL: http://adhdportal.com/book_1291_chapter_8_JAishina_O.E._ Prinip_vnutrennego_ubezhdenija_kak_ehlementprinipa_ svobody_oenki_dokazatelstv.html
2. Котубей І.І. Про активність суду під час дослідження доказів у кримінальному провадженні. Молодий вчений. 2014. № 7 (10). С. 146–149.
3. Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ. К., 2011. 16 с.
4. Говорун Д.М. Активність слідчого судді у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження як засіб реалізації принципу публічності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 179–184.
5. Грошевий Ю.М. Проблеми законності та обґрунтованості обраних запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту, і перспективи їх подальшого розвитку. Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22–23 лютого 2006 р.). Х.; К.: ПП «Серга». С. 9–14.
6. Нор В.Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація. Часопис Національного універси¬тету «Острозька академія». Серія «Право». 2010. № 2. URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10nvtdpr.pdf
7. Удалова Л.Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, О.В. Рибалка. К.: КНТ, 2012. 160 с.
8. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.09. Національний університет «Одеська юридична академія». О., 2015. 602 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
90-93
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р