ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОСКАРЖЕННЮ НА ДОСУДОВИХ ТА СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • З.М. Ейбатов
Ключові слова: підстава оскарження, рішення, дія чи бездіяльність, судовий захист, ухвала суду, апеляційне оскарження, право на оскарження, скарга на рішення, дію чи бездіяльність

Анотація

У статті проведено дослідження чинного законодавства щодо предмета оскарження в кримінально­му процесі. Надається авторська точка зору щодо проблем, які виникають за окремих підстав оскар­ження. Запропоновані необхідні зміни до кримінального процесуального законодавства, що зменшать кількість колізій у ньому.

Посилання

1. Конституція України від 1996 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. / Голос України. 2012. № 90–91.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 28.12.1960 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1001-05
4. Галаган О.І. Зупинення досудового розслідування у зв’язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного / О.І. Галаган, А.В. Дунаєва. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. с. 282–287
5. Грошевий Ю.М. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України / Ю.М. Грошевий, О.Г. Шило. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С.220–226.
6. Трофименко В.М. Процесуальна форма: сутність і значення у кримінальному судочинстві. Проблеми законності. 2012. № 120. с. 202–209
7. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. Х.: Основа, 2000. 108 с
8. Удалова Л.Д., Савицький Д.О., Рожнова В.В., Ільєва Т.Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі. К., 2015. 176 с.
9. Шпотаківська О.В. Сутнісні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві: дис.. ..канд. юрид. наук. К. 2005. 193 с. С. 145
10. Яновська О.Г. Оскарження адвокатом рішень, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: наук.-практ. посіб.; Академія адвокатури України. К.: Прецедент, 2013. 32 с.
11. Яновська О.Г. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (мова оригіналу – українська): курс відеолекцій від авторів першого в Україні Науково-практичного коментаря до нового Кримінального процесуального кодексу України. URL: http://kpku.info
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
86-89
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р