НАВЧАЛЬНА ВІДПУСТКА ЯК ОДНА З ПІЛЬГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ

  • А.В. Миколайчук
Ключові слова: навчальна відпустка, працівники, які поєднують роботу з навчанням, роботодавець, пільга, освіта

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із наданням навчальних відпусток як однієї з пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Запропоновано навчальну відпустку визначити як час відпочинку, який надається працівникові незалежно від його основної щорічної відпустки з метою навчання, та визначено її характерні риси.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (Дод.). Ст. 375.
3. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 2. Ст. 4.
4. Конвенція про оплачувані учбові відпустки від 24.06.1974 № 140. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/993_261.
5. Проект Трудового кодексу України (реєстр. № 1658, текст доопрацьований від 20.05.2015). URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
6. Кодифікація трудового законодавства України: монографія / Н.М. Хуторян, О.Я. Лаврів, С.В. Вишновецька та ін. Харків: ФІНН, 2009. 432 с.
7. Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за законодавством України: монографія. Київ: Ред. газ. «Іменем Закону», Павлім, 2003. 172 с.
8. Юрченко А.А. Правове регулювання учбових, творчих та соціальних відпусток: проблемні питання. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 24. С. 569–575.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
118-121
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ