ПОРУШЕННЯ СУДДЕЮ ВИМОГ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  • М.О. Материнко
Ключові слова: суддя, відповідальність, несумісність, звільнення з посади, Вища рада правосуддя

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематики теоретико-правового обґрунтування порушення вимог щодо несумісності як підстави для звільнення суддів з посади в тому числі з погляду міжнародних норм і принципів та проблеми визначення видів діяльності, не сумісних з посадою судді.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 № 254 к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами і доповненнями).
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545 (зі змінами і доповненнями).
3. Кодекс суддівської етики, затверджений XI черговим З’їздом суддів України 22 лютого 2013 року. URL: http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki%281%29.pdf.
4. Міжнародні стандарти незалежності суддів: збірка документів. Київ: Поліграф-Експрес, 2008. 184 с.
5. Іванюк В.І. Адміністративна відповідальність суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2016. 286 с.
6. Міжнародні стандарти у сфері судочинства: збірка документів. Київ: Істина, 2010. 488 с.
7. Константий О.В. Інститут несумісності посади судді зі здійсненням іншої діяльності. URL: http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/5CD85B1DFA3B43AEC22571010039C84B.
8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056 (зі змінами і доповненнями).
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122 (зі змінами і доповненнями).
10. Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7. Ст. 50 (зі змінами і доповненнями).
11. Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені Резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 756 с.
12. Маляренко А. Про відповідальність судді за порушення вимог щодо несумісності. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2012/2/08.pdf.
13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. 3-тє вид.,
перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 776 с.
14. Рішення Конституційного Суду України від 6.10.2010 № 21-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін 223 до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів). Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 6. Ст. 7.
15. Постанова Першого заступника Голови Верховного Суду України від 21.03.2008. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/F8B61430F91AA083C2257AF40
03BE049].
16. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25 (зі змінами і доповненнями).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
155-158
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА