АДВОКАТУРА В ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ КОНЦЕПТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • А.М. Бірюкова
Ключові слова: адвокатура, громадянське суспільство, держава, правосуддя

Анотація

У статті розглядається питання сутності адвокатури в аспекті сучасних уявлень про розвиток в Україні громадянського суспільства. Аналізуючи існуючі наукові погляди на зміст поняття громадянського суспільства, висловлюється авторське бачення стосовно правової природи адвокатури. З урахуванням положень законодавства зроблено висновок про комунікативну складову частину адвокатури як складно структурованого феномену.

Посилання

1. Горшков М.К. Гражданское общество и гражданское сознание в современной России. Гуманитарий Юга России. 2013. С. 12–22.
2. Гегель Г.-Ф.-В. «Філософія права». М.: Мысль, 1990. 524 с.
3. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М.: РОССПЭН. 2000. 389 с.
4. Козьміних А.В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці. Актуальні проблеми політики. 2009. Вип. 36. С. 228–235.
5. Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с.
6. Хотинська-Нор О.З. Теорія і практика судової реформи: монографія. К.: Алерта, 2016. 428 с.
7. Прилуцький С.В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в умовах становлення правової держави. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 12. С. 47–55.
8. Воробьёв А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В. Теория адвокатуры. М.: Грантъ, 2002. 496 с.
9. Kennedi M.D. Professionals, Power, and Solidarity in Poland: A Critical Sociology of Soviet-Type Society. Cambridge University Press, 1991.
10. Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура России: учебное пособие. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2000. 376 с.
11. Либанова С.Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционного гарантирования защиты прав и свобод. Вестник Пермского университета. 2009. № 1. С. 18–24.
12. Либанова С.Э. Триединство статусов российской адвокатуры. Адвокат. 2011. № 5. С. 5–10.
13. Вільчик Т. Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності. Університетські наукові записки. 2011. № 4. С. 327–331.
14. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 1. 579 с.
15. Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): монографія. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. 317 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
151-154
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА