СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

  • Я.О. Леон
Ключові слова: права й свободи особи, слідчий суддя, судовий контроль, досудове розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження, тримання під вартою

Анотація

У статті розглянуто місце й роль слідчого судді як суб’єкта реалізації судового контролю. При цьому встановлено, що під час проведення досудового розслідування на слідчого суддю покладаються особливо важливі повноваження, він є ключовою фігурою в процесі контролю за дотриманням прав і свобод підозрюваного, а в окремих випадках також інших учасників кримінального провадження.

Посилання

1. Тертишник В.М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2009. 404 с.
2. Рабінович С.П. Поняття прав людини у природно-правовій думці неотомізму. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 32. С. 114–124.
3. Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1997. 570 с.
4. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М.: Юридическая литература, 1978. 207 с.
5. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмена: теорія і практика: монографія. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 450 с.
6. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»; Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. Х., 2008. 20 с.
7. Попелюшко В.О. Мала судова реформа та захист прав громадян: навч. посібник для вузів. К.: Кондор, 2006. 235 с.
8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: міжнародний документ від 16 грудня 1966 р. / ООН. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 27.02.2018).
9. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини: міжнародний документ від 4 листопада 1950 р. / Рада Європи. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm (дата звернення: 27.02.2018).
10. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: монографія. Х.: ТД «Золота миля», 2009. 400 с.
11. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 27.02.2018).
12. Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2017 р. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113277&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 27.02.2018).
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 27.02.2018).
14. Моніторинг місць несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного механізму: доповідь за 2016 р. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/spec_dopov_npm_2016_n.pdf (дата звернення: 27.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р