КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • К.С. Кравченко
Ключові слова: криміналістична характеристика, потерпілий, жертва злочину, розслідування, торгівля людьми, трудова експлуатація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особи потерпілого – одного з визначальних елементів криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Наведено класифікацію потерпілих осіб, критеріями для якої стали стать, вік, освіта, трудова зайнятість, сімейний стан, місце проживання, соціальна роль у суспільному житті тощо. Названо види трудової експлуатації, які є найбільш характерними для кожної категорії осіб. Зазначено проблемні питання, що безпосередньо стосуються потерпілих від торгівлі людьми, запропоновано шляхи їх вирішення.

Посилання

1. Количество внутренних мигрантов по всему миру достигает 232 миллиона / Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. URL: http://esa.un.org/unmigraon/documents/The_number_of_interna-onal_migrants.pdf.
2. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна, 2015. URL: http://iom.org.ua/sites/default/les/pres_kit_g_iom2015_ua_n_3_2.pdf.
3. Розслідування торгівлі дітьми: навч.-практ. посібник /О.В. Бардацька та ін.; за ред. І.М. Осики. К.: Нац. академія прокуратури України; American Bar Association, 2011. 236 с.
4. Волкова А.І. Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 27. С. 174–181. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis64.exe2006_27_32.
5. Звіт щодо методології організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці, Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт, 2013. 98 с.
6. Ахтырская Н.Н., Юденко Т.Н. Торговля людьми в Украине: причины, правовые формы борьбы, проблемы практической реализации государственной политики в сфере ее преодоления. К.: ООО «Компания Ваитэ», 2009. 152 с.
7. Соціальна профілактика торгівлі людьми: навч.-метод. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. К., 2007. 233 с.
8. Орлеан А.М., Пустова О.В. Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці: наук.-практ. посібник. К.: Фенікс, 2013. 152 с.
9. Ахтирська Н.М. Торгівля людьми: про що свідчить судова практика. К.: Академія суддів України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 2006. 82 с.
10. Особливості експлуатації дитячої праці. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4786-osoblivostiekspluatatsii-dityachoi-pratsi.
11. Левченко К.Б., Удалова О.А., Трубавіна І.М. та ін. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. посібник. К.: Версо-04, 2005. 114 с.
12. ООН: В Украине распространена торговля детьми. URL: http://www.rbc.ua/rus/top/2007/03/22/187784.shtml.
13. Декларація «Про основні принципи правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою» від 29 листопада 1985 р. СССР и международное сотрудничество в области прав человека: документы и материалы. М.: Международные отношения, 1989. С. 270–272.
14. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. К.: Центр учбової літератури, 2013. 544 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
129-132
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р