ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • М.В. Комарова
Ключові слова: повноваження слідчого, обшук, клопотання про проведення обшуку, погодження прокурором, слідчий суддя, слідча (розшукова) дія, досудове розслідування

Анотація

Статтю присвячено розгляду повноважень слідчого, що стосуються проведення обшуку, на підставі аналізу норм чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Посилання

1. Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей та міста Києва за 2015 р. URL: http://sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html.
2. Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей та міста Києва за 2016 р. URL: http://sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html.
3. Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес». URL:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/infografika/Preventing%20pressure%20on%20business_PPT_Fin.pdf.
4. Комарницька О.Б. Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи. Судова апеляція. 2014. № 3(36). С. 46–55.
5. Галаган В.І., Канфуі І.В. Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вып. 60. С. 161–171. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_21.
6. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р.
№ 4 / Верховний Суд України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-03.
7. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під
час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2 / Верховний Суд України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Х.: Право, 2012. Т. 1. 768 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page9.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
125-128
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р