ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

  • Г.Г. Галстян
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-технічні засоби, оперативнорозшукова інформація, правоохоронна діяльність, кримінальне провадження

Анотація

У статті проведено аналіз щодо важливості інформації, отриманої оперативно-технічними засобами для потреб оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Висвітлюється тенденція щодо місця та ролі інформації, отриманої оперативно-технічними засобами, в системі доказів на сучасному етапі розвитку технічних засобів фіксування. Визначаються проблеми, пов’язані з одержанням, фіксуванням та використанням інформації, отриманої оперативно-технічними засобами.

Посилання

1. Долженков О.Ф. До питання про інфраструктуру злочинності. Вісник Одеськ. Ін.-ту внутр. справ. 1998. № 1. С. 48.
2. Хараберюш І.Ф., Ортинський В.Л., Хараберюш О.І. Концептуальні та теоретико-прикладні засади оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді в Україні: монографія. Маріуполь: МарДУ, 2017. 510 с.
3. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник / составитель А.Ваксян, М.,1999. С. 196.
4. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2000, С. 20–21.
5. Сапальов В.П. особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів. Вісник харківського національного університету внутрішніх справ. 2001. Спецвипуск. С. 25–30.
6. Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств. Российская юстиция. 1994. № 11. С. 3.
7. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно розыскная деятельность: правовой анализ. К.: РИО МВД Украины, 1994. С. 110.
8. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных позновательных мероприятий в доказывании по уголовному делу. Государство и право. 1997. № 9. С. 58.
9. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page.
10. Артеменко П.П. Місце оперативно-розшукової інформації, одержаної технічними засобами, у системі доказів з кримінальної справи. Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України; за ред.. проф. В.Л. Регульського. Львів: ЛІВС при НВСУ, 2000. С. 13.
11. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация: теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности ОВД по борьбе с организованной преступно- стью. М.: ИНФРА, 2000., С. 61–62.
12. Салтевський М.В. Використання криміналістичної техніки у боротьбі з корупцією. Вісник академії правових наук України. 1998. № 4. С. 165.
13. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты закона об оперативно-розыскной деятельности. Государство и право. 1994. № 1. С. 100.
14. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Советская юстиция. 1993. № 3. С. 7.
15. Гевко В.В. Використання непроцесуальної інформації під час доказування у кримінальних справах. Вісник Одеського інститут внутрішніх справ. 2000. № 4. С. 120.
16. Михеєнко М.М. Поняття доказів та їх джерел у радянському кримінальному процесі. Вісник Київського університету. Юридичні науки. К., 1982. Вип. 23. С. 80.
17. Клименко Н., Клевцов О. Можливість використання в розслідуванні злочинів деяких нетрадиційних криміналістичних та спеціальних знань і методів. Право України. 1998.
№ 1. С. 98.
18. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: монографія. К., 2005. С. 109.
19. Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве. Правоведение. 1982. № 2. С. 55.
20. Кальницький В.В., Бекетов О.И. О презумпции доверия к сотруднику милиции и оценке его показаний. Государство и право. 1994. № 8. С. 141.
21. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии: Курс лекций. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1998. С. 286.
22. Сервецький І.В. Проблеми правового і інформаційного забезпечення оперативно-техничного документування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
України: Наук.-теор. журн. Засновник Національна академія внутрішніх справ України. 2001. № 3. С. 299.
23. Хараберюш І.Ф. Особливості використання спеціальної техніки в сучасних умовах органами внутрішніх справ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск. 2011. № 6. С. 329.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
119-124
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р