СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ХУЛІГАНСТВА

  • С.А. Шалгунова
  • Т.В. Шевченко
Ключові слова: суб’єктивні ознаки, хуліганство, форма вини, умисел, мотив, мета

Анотація

У статті розглядаються питання змісту та кримінально-правової характеристики суб’єктивної сторони хуліганства, передбаченого ст. 296 КК України. Автори детально аналізують спрямованість умислу винної в хуліганстві особи, її мотиви та мотивацію злочину, мету хуліганських дій.

Посилання

1. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск: «Пороги», 1992. С. 46.
2. Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством. Львів: Вид. об’єдн. «Вища школа» видав. при Львівському державному університеті, 1974. 112 с.
3. Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М.: Юрид. лит., 1973. С. 156; Советское уголовное право. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 1988. С. 497; Яценко С.С. Ответственность за преступления противо бщественного порядка. К.: Вища школа, 1976. С. 72.
4. Кыдыралиева С.К. Хулиганство. Уголовно-правовые и криминологические вопросы. Фрунзе: Изд-во Илим, 1981. С. 26.
5. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. К.: Атіка, Академія, Ельга-Н. 2001. С. 11.
6. Навроцький В.О. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я: Лекції для студ. юрид. фак. Львів, 1997. С. 16.
7. Піщенко Г. Правові аспекти та відмінні особливості кримінально-караного хуліганства. Право України. 1997. № 2. С. 67–68.
8. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія. К.: Атіка, 2002. 144 с.; Волков Б.С. Мотив и квалификация преступления. Казань, 1968. С. 74.
9. Маяковский В.В. Хулиган. Избранные сочинения в 2-х т. М., 1982. Т. 1. С. 317.
10. Даньшин И.Н. О мотивах хуліганства. Правоведение. 1965. № 2. С. 174.
11. Советское уголовное право. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 1988. С. 497.
12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-е вид. перероб. та доповн. Відп. ред. С.С. Яценко. К.: «А.С.К.», 2005. С. 610.
13. Курс советского уголовного права. Т. 5. С. 13–14.
14. Куц Н.Т. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности. К.: КВШ МВД СССР, 1974. С. 16.
15. Вирок у Справі № 1-122/2009 від 14.08.2009 р. Гадяцького районного суду Полтавської області за ст. 296 ч. 3 КК України.
16. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10. Вісник Верховного Суду України. 2007. № 2. С. 15.
17. Вирок у Справі № 451/456/15-к від 03.10.2016 р. Радехівського районного суду Львівської області за ст. 122 ч. 1 КК України.
18. Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка. К.: Вища школа, 1976. С. 75.
19. Вирок у Справі № 555/468/14-к від 17.04.2014 р. Березнівського районного суду Рівненської області за ст. 115 ч. 1 КК України.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО