НЕДЕРЖАВНІ СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

  • А.В. Соломяна
Ключові слова: суб’єкти запобігання злочинності, недержавні суб’єкти запобігання злочинності, класифікація недержавних суб’єктів, недержавний сектор, інститути громадянського суспільства

Анотація

У статті розглянуто загальне поняття суб’єктів запобігання злочинності та поділ їх на групи, подані у наукових працях, присвячених питанням запобігання злочинності. Запропоновано поняття недержавних суб’єктів запобігання злочинності. Обґрунтовано доцільність здійснення поділу суб’єктів запобіжної діяльності та подано класифікацію недержавних суб’єктів запобігання злочинності.

Посилання

1. Долгова А.И. Криминология: учебник. Москва: Норма, 2005. 912 с.
2. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2 т. Москва: Юрайт, 2011. Т. 1: Общая часть. 1003 с.
3. Словник української мови в 11 т. Т. 9, 1978. С. 814. URL: http://sum.in.ua/s/sub.jekt.
4. Джужа О.М. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посібник. Київ: НАВС, 2013. 620 с.
5. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. Харьков: Основа, 2003. 368 с.
6. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: підручник. Харків: Право, 2014. 440 с.
7. Даньшин І.М. Кримінологія. Загальна та особлива частини: підручник. Харків: Право, 2003. 352 с.
8. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн.: Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
9. Кобец П.Н. О субъектах предупреждения преступности. Международный научный журнал «Символ науки». 2015. № 9. С. 107–108.
10. Курганов С.И. Криминология: учеб. пособ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 183 с.
11. Джужа О.М. Кримінологія: навч. посіб. Київ: Атіка, 2010. 312 с.
12. Бурлаков В.Н., Кропачов Н.М. Криминология: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 304 с.
13. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. Київ: МАУП, 2002. 296 с.
14. Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Кулик С.Г., Шеремет О.С. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2015. 658 с.
15. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник. Київ: Вид. Паливода А.В., 2013. 160 с.
16. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 192 с.
17. Иванова В.С. Предупреждение преступлений негосударственными субъектами в России: дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2008. 226 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
94-98
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО