СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ

  • С.В. Рак
Ключові слова: службова недбалість, службова особа, функції, фізична особа-підприємець

Анотація

У статті досліджується поняття службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу. Автор розглядає ознаки службової особи та її види у контексті аналізу чинного законодавства. Пропонується шляхом внесення уточнень у ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу визнати фізичних осіб-підприємців службовими особами у випадках, коли вони виступають роботодавцями.

Посилання

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 07 квітня 2011 р. № 3207-VI. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3207-17.
2. Андрушко П.П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину. Юридичний вісник України. 2010. № 24. URL: http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/sluzhbova_osoba_yak_spetsialnyi_subiekt_zlochynu-publication/.
3. Тютюгін В.І., Гродецький Ю.В., Гізимчук С.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна. Харків: Право, 2014. 232 с.
4. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02.
5. Савченко А.В., Кришевич О.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / за ред. В.І. Шакуна. Київ: Алерта, 2012. 160 с.
6. Андрушко П.П, Стрижевська А.А Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика. Вісник Верховного Суду України. 2005. № 2. С. 26–35.
7. Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримі- нальному праві України: монографія. Львів: Львівський дер- жавний університет внутрішніх справ, 2008. 304 с.
8. Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за коруп- цію. Харків: Право, 2013. 424 с.
9. Статус фізичної особи-підприємця: особливості застосування законодавства: роз’яснення Міністерства юсти- ції України від 14 січня 2011 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11.
10. Про деякі питання застосування законодавства за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від
08 жовтня 2004 р. № 15. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04.
11. Андрушко П.П. Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: навч. посіб. Київ: Юрисконсульт, 2006. 342 с.
12. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. 1040 с.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.
14. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т. 2. Луганськ: Елтон-2, 2012. 780 с.
15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
16. Ухвала Новотроїцького районного суду Херсонської області 05 березня 2014 р. № 662/2525/13к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37495765.
17. Вирок Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 13 червня 2016 р. № 208/3357/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58561809.
18. Ухвала Димитровського мiського суду Донецької областi від 22 листопада 2016 р.№ 226/1388/16к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62861709.
19. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 р. № 5026-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5026-17.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
84-88
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО