МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВИКОНАННЯ УГОД (ДОГОВОРІВ) ПРО ПРИМИРЕННЯ

  • В.І. Потяк
Ключові слова: кримінально-правова охорона, примирення, угода про примирення, механізми кримінально-правового забезпечення охорони виконання угод про примирення

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародних стандартів у галузі прав людини в контексті закріплення кримінально-правового забезпечення охорони виконання угод (договорів) про примирення.

Посилання

1. Ященко С. Кримінальна відповідальність за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків,
2016. 229 с.
2. Пушкар П. Угода про визнання вини у сучасно- му кримінальному процесі: порівняльно-правове дослі- дження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ,
2005. 23 с.
3. Соловйова О. Примирення сторін у кримінальному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 20 с.
4. Ященко А. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 20 с.
5. Микитин Ю. Відновне правосуддя у кримінально- му процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2010. 19 с.
6. Новак Р. Кримінальне провадження на підставі угод в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2015. 20 с.
7. Леляк О. Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2013. 23 с.
8. Саєнко Г. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2017. 244 с.
9. Несс Д. Ван. Восстановительное правосудие и международные права человека. Восстановительное правосудие / под общей ред. И. Петрухина. Москва: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. С. 12–32.
10. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_211 (дата звернення: 19.02.2018).
11. Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв та свідків злочинів, затверджені Генеральною Асамблеєю ООН 22 липня 2005 р.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_e54 (дата звернення: 19.02.2018).
12. Основні принципи та керівні положення, що стосуються права на правовий захист і відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм в галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права ООН від 25 липня 2005 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_e53 (дата звернення: 19.02.2018).
13. Рекомендація № R (77) 27 Комітету міністрів Ради Європи про компенсацію потерпілим від злочину від 28 вересня 1977 р. URL: http://echr-base.ru/res77_27.jsp (дата звернення: 19.02.2018).
14. Рекомендація № R (85) 11 Комітету міністрів дер- жавам-членам стосовно положення потерпілого в ме- жах кримінального права та кримінального процесу від 28 червня 1985 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_127 (дата звернення: 19.02.2018).
15. Стосовно спрощення кримінального правосуддя: ре- комендації Комітету міністрів Ради Європи від 17 вересня 1987 р. № 6 R (87) 18. URL: http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_339 (дата звернення: 19.02.2018).
16. Про місце жертв у кримінальному судочинстві: основоположне рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. URL: https://issuu.com/uccg/docs/16_fr_decision_ukr (дата звернення: 19.02.2018).
17. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи щодо ефективності правосуддя від 18 вересня 2002 р. № R (2002)
11. URL: http://echr-base.ru/res2002_12.jsp (дата звернення: 19.02.2018).
18. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи щодо вдосконалення національних засобів правового захисту від 12 травня 2004 р. № R (2004) 6. URL: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/994_718 (дата звернення: 19.02.2018).
19. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 р. № R (2006) 8. URL: http://www.scourt.gov.
ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2006)%208.pdf (дата звернення: 19.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
81-83
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО