КВАЛІФІКАЦІЯ НАРКОТИЧНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ

  • І.М. Моденко
Ключові слова: кваліфікація злочинів, жертва, віктимізація, віктимність, кваліфікація віктимізації, наркотична віктимізація

Анотація

У статті досліджено роль жертви в скоєнні наркотичних злочинів. Проведено кримінально-правову кваліфікацію злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, на підставі чого розроблено кваліфікацію наркотичної віктимізації.

Посилання

1. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. Москва: Юрид. лит., 1978. 104 с.
2. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва: Юрид. лит., 1972. 352 с.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
4. Корнякова Т.В., Моденко І.М. Віктимологічне моделювання наркотичної злочинності в Україні. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 4 (10). С. 37–41.
5. Туляков В.О. Виктимология (социальные и криминологические проблемы): монография. Одесса: Юрид. лит., 2000. 336 с.
6. Корнякова Т.В., Соколенко О.Л., Юзіков Г.С. Віктимологічне моделювання у системі заходів забезпечення кримінологічної безпеки суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Т.В. Корнякової. Д.: ЛІРА, 2016. 220 c.
7. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: монографія. Харків: Право, 2006. 208 с.
8. Головкін Б.М. Віктимізація населення в Україні: стан, детермінанти, запобігання. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 2 (6). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63468/58894.
9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. URL: http://pravoznavec.com.ua /books/162/28#chlist.
10. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (у редакції від 12.01.2018). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
11. Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу. Таблиця 1, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції від 19.06.2015). URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z0512-00.
12. Ривман Д.В. Криминальная виктимология: учебник. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 304 с.
13. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4 (у редакції 18.12.2009). URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v0004700-02.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
73-76
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО