«ГРУБА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ ПОТЕРПІЛОГО» ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

  • О.О. Бахуринська
Ключові слова: вина потерпілого, груба необережність, легковажність, недбалість, злочини про- ти безпеки виробництва

Анотація

У статті здійснюється аналіз кримінально-правового змісту поняття «груба необережність потерпілого» з урахуванням підходів судової практики, а також теоретичних положень науки цивільного права. Окрему увагу автор приділяє проявам грубої необережності потерпілого у злочинах проти безпеки виробництва, передбачених розділом Х Особливої частини Кримінального кодексу України. Наголошується на проблемі визначення у кримінальному праві критеріїв оцінки проявів грубої необережності потерпілого.

Посилання

1. Лановенко І.П. Кримінальна відповідальність за порушення правил техніки безпеки у промисловості. К.: вид-во АН УРСР, 1961. 128 с.
2. Брайнин М.С., Квелидзе С.А. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в СССР. М.: Юридическая литература, 1977. 143 с.
3. Борисов В.І., Крайник Г.С. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія. Харків: Юрайт,
2012. 296 с.
4. Шалумов М. Оценка поведения потерпевшего по делам о нарушениях правил охраны труда. Советская юстиция. 1989. № 20. С.10.
5. Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ. Киев–Донецк: «Вища школа», 1979. 148 с.
6. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: изд. Моск. ун–та, 1969. 232 с.
7. Церковна О.В. Умисел потерпілого як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності. Університетські наукові записки. 2010. № 4. С. 63–68.
8. Науково–практичний коментар до Цивільного кодексу України / Ю.В. Амірова, Е.М. Багач, Н.В. Безсмертна та ін. К.: ЭУЭ-вид-во ІАЦ «Ліга», ТОВ «Ліга Закон», 2009. Доступ із системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН ЕЛІТ 8.1.1 (дата звернення 04.02.2018).
9. Карнаух Б.П. Вина потерпілого в деліктному праві. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 64. К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. С. 223–230.
10. Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». Москва, 2008. 18 с.
11. Бурлака І.В. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої без вини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Х., 2015. 22 с.
12. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 Т. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. Т. 1. 610 с.
13. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. К: изд–во Киев. гос ун-та им. Т.Г.Шевченко, 1955. 307 с.
14. Науково–практичний коментар до цивільного законодавства України / Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. Т. 2. 864 с. URL: http://uristinfo.net/2010–12–27–04–58–59/135–vg.
15. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 02.06.2014 р. у справі № 1–200/2011 / Єдиний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39091563# (дата звернення: 08.02.2018).
16. Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 09.11.2015 р. у справі № 752/997/15–ц / Єдиний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53463604 (дата звернення: 08.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
48-52
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО