АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • Б.В. Яринко
Ключові слова: арбітражний керуючий, адміністративні правовідносини, адміністративно-правовий статус

Анотація

Стаття присвячена нормативному аналізу адміністративних правовідносин, участь у реалізації яких зумовлює наявність адміністративно-правового статусу в арбітражного керуючого.

Посилання

1. Піддубний О.Ю. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. 21 с.
2. Адміністративне право України. Т.І. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд та ін.; за ред. проф. В.В. Галунька.
Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-12. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 31. Ст. 440.
4. Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об’єкт державного регулювання. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 2. С. 76–84.
5. Талан Л.Г. Арбітражний керуючий, його статус і повноваження у різних процедурах справи про банкрутство відповідно до Закону України «цвлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 р. URL: http://aam.net.ua/view_post.php?article=ak-status-povnovazhennya-u-spravi-pro-bankrutstvo.
6. Фурик Г.Ю. Правове становище арбітражного керуючого. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Матеріали щорічної звітної конференції студентів, магістрантів та аспірантів Міжнародного гуманітарного університету 16 травня 2014 року. 2014. Вип. 22. Ч. ІІ. С. 46–49.
7. Пригуза П.Д., Пригуза А.П. Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Херсон: Видавництво «ТДС». 2013. 304 с.
8. Юрченко В.Я. Відповідальність арбітражного керуючого. Інновації та традиції в науковій думці: Матеріали наук. конф. Київ. Випуск 16. 18.08.16. URL: //http://int-konf.org/pravo.
9. Чуча С.Ю. Арбитражный управляющий и руководитель должника как субъекты трудових отношений. Рос. юстиция. 2000. № 12. С. 20–23.
10. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особах категорій субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования. М. ВолтерсКлувер, 2007. 368 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
43-47
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО