КОНФІСКАЦІЯ ПРЕДМЕТА, ЯКИЙ СТАВ ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕННЯ АБО БЕЗПОСЕРЕДНІМ ОБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Л.В. Шестак
  • С.В. Веремієнко
Ключові слова: конфіскація, знаряддя вчинення правопорушення, конфіскація грошей, адміністративне стягнення, адміністративна відповідальність

Анотація

У статті розкриваються питання застосування конфіскації як виду адміністративного стягнення. Зокрема, здійснено аналіз сутності та ознак адміністративної конфіскації, визначено недоліки законодавства щодо правового регулювання конфіскації грошей, отриманих внаслідок вчинення правопорушення тощо. Також на основі аналізу законодавчих норм та наукових досліджень пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення поняття конфіскації.

Посилання

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
2. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (в ред. Закону України від 30.09.2016 року).
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 781 с.
4. Лук’янець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2007. 410 с.
5. Михайлов Р.І. Окремі питання удосконалення законодавства щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 1(52). С. 22–27.
6. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2008. 256 с.
7. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-96.
8. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131 (в ред. Закону України від 12.01.2018 року).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
35-38
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО