ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • Н.С. Федорук
Ключові слова: правовідносини, предмет правового регулювання, адміністративна процедура, політичні правовідносини, організаційні правовідносини, публічна влада, політична партія, громадське об’єднання

Анотація

Стаття присвячена визначенню критерію розмежування адміністративно-правових та конституцій-но-правових відносин в окремих сферах діяльності публічної адміністрації і громадських об’єднань. Визначено, що конституційно-правові відносини мають політичний характер, а адміністративно-правові – організаційний характер і переважно форму адміністративних процедур.

Посилання

1. Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан таь ін.; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.
2. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 332 с.
3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. К: Юрінком Інтер. 2003. 536 с.
4. Савчин М.В. Конституційне право України: підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. К.: Правова єдність, 2009. 1008 с.
5. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.
6. Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
7. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
8. Стеценко С. Сучасний погляд на предмет адміністративного права. Публічне право. 2016. № 1(21). С. 20–26.
9. Курінний Є. Об’єкт та предмет українського адміністративного права: змістовна та аксіологічна сутність категорій. Публічне право. 2016. № 1(21). С. 43–51.
10. Пєтков С. Предмет адміністративного права – константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин. Публічне право. 2016. № 1(21). С. 35–42.
11. Мельник Р.С., Бевзенко В.М., Загальне адміністративне право: навчальний посібник / За заг. ред. Р.С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.
12. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти. За заг. ред. В.Б. Авер’янова, С.Ф. Демченка. К.: Преса України, 2010. 244 c.
13. Мельник Р. Концепція людиноцентризму в сучасній доктрині адміністративного права. Право України. 2015. № 10. С. 157–165.
14. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред. І.С. Гриценка. К.: Юрінком Інтер, 2015. 568 с.
15. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. Ст. 222.
16. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимошук. К.: Факт, 2003. 496 с.
17. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. Х.: Право, 2008. 416 с.
18. Конституційне право України: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. академіка АПрН
України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 544 с.
19. Битяк Ю.П. Адміністративне право: підручник. Юрінком Інтер, 2005; Адміністративне право України: Підручник за ред. С.В.Квалова. Одеса: Юридична література, 2003. 896 с.
20. Адміністративне право України. Академічний курс в 2-х томах. Т. 1. Загальна частина. К.: Юридична думка, 2004. 584 с.
21. Федорук Н.С. Адміністративне право України (загальна частина). Навчальний посібник. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. 296 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
31-33
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО