АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

  • В.Г. Фатхутдінов
Ключові слова: безпека, громадська безпека, національна безпека, захищеність, національні цінності

Анотація

Стаття присвячена розкриттю аксіологічного виміру громадської безпеки. Стверджується, що цін- нісна дезорієнтація сучасного суспільства (і не лише українського) призводить до тероризації суспільства. Визначено, що громадська безпека має трактуватися як така, що за своєю суттю спрямована на встановлення громадського спокою, справедливості, балансу інтересів особи, суспільства й держави, свободи, законних інтересів та волі. Застосування аксіологічного підходу уможливлює виділення кількох вимірів громадської безпеки: 1) нормативна політика громадської безпеки; 2) реальна політика громадської безпеки; 3) ідеальна політика громадської безпеки.

Посилання

1. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 2075.
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287/2015. URL: http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
3. Пихтін М.П. Адміністративно-правове забезпечення оптимізації функціонування внутрішніх військ МВС України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2014. 40 c.
4. Сопілко І.М. Державна інформаційна політика України: діяльнісний підхід до вивчення. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро- петровськ, 4–5 квіт. 2014 р.). Дніпропетровськ, 2014. С. 119–121.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
26-30
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО