ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО БАЛАНСУ МІЖ ВИМОГАМИ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ВИМОГАМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • Р.І. Раімов
  • А.В. Пасічник
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, справедлива рівновага, справедливий баланс, Європейська конвенція з прав людини, публічний інтерес

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики Європейського суду з прав людини. У результаті аналізу визначено умови забезпечення справедливого балансу між вимогами публічних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Узагальнено позицію Європейського суду з прав людини щодо забезпечення справедливого балансу.

Посилання

1. Європейська конвенція з прав людини. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ukr.pdf.
2. Справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden), рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_098.
3. Справа «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom), рішення ЄСПЛ від 21 лютого 1986 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_180.
4. Справа «Святі чоловічі монастирі проти Греції» (Case of The Holy Monasteries v. Greece), рішення ЄСПЛ від 9 грудня 1994 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57906.
5. Справа «Спадеа і Скалабріно проти Італії» (Case of Spadea and Scalabrino v. Italy), рішення ЄСПЛ від 28 вересня 1995 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57937.
6. Справа «Іммобільяре Саффі» проти Італії»» (Case of Immobiliare Saffi v. Italy), рішення ЄСПЛ від 28 липня 1999 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/980_075.
7. Справа Колишній король Греції проти Греції (The former King of Greece v. Greece), рішення ЄСПЛ від 28 листопада 2002 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60797.
8. Справа «Стретч проти Сполученого Королівства» (Case of Stretch v. The United Kingdom), рішення ЄСПЛ від 24 червня 2003 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117564.
9. Справа «Трегубенко проти України», рішення ЄСПЛ від 2 листопада 2004 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_355.
10. Справа «Інтерсплав» проти України»», рішення ЄСПЛ від 9 січня 2007 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_194.
11. Справа «Україна – Тюмень» проти України»», рішення ЄСПЛ від 22 листопада 2007 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_595.
12. Справа «Христов проти України», рішення ЄСПЛ від 19 лютого 2009 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_443.
13. Справа «Серявін та інші проти України», рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2010 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_672.
14. Справа “East/West Alliance Limited” проти України»», рішення ЄСПЛ від 23 січня 2014 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/974_994.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
21-25
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО