ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • О.Ю. Пустовіт
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративні правовідносини, безпеч- ність та якість сільськогосподарської продукції

Анотація

Стаття розглядає поняття і завдання адміністративно-правового регулювання діяльності щодо дотримання правил безпечності та якості сільськогосподарської продукції з урахуванням новел законодавства в цій сфері.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Пушкар О. Роль органів державного управління у забезпеченні конституційних прав і свобод громаднян у контексті європейських традицій публічного управління. URL: http://www.dridu.dp.ua.
3. Висоцький О., Висоцька О., Шаров Ю. Основи державного управління. Частина І. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. 52 с.
4. Державне управління в Україні / за ред. В. Авер’янова. К.: Знання, 2009. 216 с.
5. Пилипишин В. Поняття та основні риси державного управління. Юридична наука. 2011. № 2. С. 10–14.
6. Якименко О. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять у контексті трансформації вищої освіти України. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/186-174-10.pdf.
7. Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1492–III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 21. Ст. 157.
8. Ходов А. Экономические интересы и государственное регулирование экономики: прямая и обратная связь. Российский экономический журнал. 1995. № 1. С. 57–64.
9. Овсянко Д. Административное право: учебное пособие. М.: Юристъ, 1995. 303 с.
10. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. С. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. 896 с.
11. Малиновський В. Державне управління: навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та переробл. К.: Атіка, 2003. 576 с.
12. Сікорський О. Адмінстративно-правовий статус Державного департаменту у справах громадянства, іміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 20 с.
13. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Авер’янова. К.: Видавчничий дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
14. Бугера С. Якість сільськогосподарської продукції: правові проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 229–232.
15. Про основи національної безпеки: Закону України від 19 червня 2003 р. № 964–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.
16. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.: Закон України № 2982–IV вiд 18 жовтня 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 1. Ст. 17.
17. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР. URL: www.rada.gov.ua.
18. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України від 18 травня 2017 р. № 2042–VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 31. Ст. 343.
19. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
17-20
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО