ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ

  • В.О. Морозова
Ключові слова: територіальна громада, власність територіальної громади, органи публічної адміністрації, адміністративно-правова охорона та адміністративно-правовий захист

Анотація

У статті досліджуються наукові концепції, правові засади адміністративно-правової охорони та захисту права власності територіальної громади з урахуванням останніх реформ сфери місцевого само- врядування в Україні, формулюються авторські визначення відповідних понять.

Посилання

1. Алексєєв В.М. Суспільство та держава: управлінські взаємовідносини: монографія. Чернівці: Технодрук, 2012. 344 с.
2. Алексєєв В.М. Громадівська власність – матеріальна основа життєзабезпечення територіальних громад. Віче. 2014. № 12. С. 2–5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_12_2.
3. Адміністративне право України: навчальний посібник: у 2 т. / В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін та ін.; за заг. ред. В.В. Галунька. Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. Т. 1: Загальне адміністративне право. 320 с.
4. Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 20 с.
5. Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого етапу децентралізації влади в Україні: ініціатива «Децентралізація влади». URL: http://decentralization.gov.ua/about.
6. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург. 15 жовтня 1985 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
7. Замковий О.І. Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_5_10.
8. Замковий О.І. Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2011. № 4. С. 42–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2011_4_8.
9. Кожура Л.О. Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015 С. 119–122. URL:
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.35/part_2/31.pdf.
10. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Київ, 1997.
11. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. Урядовий кур’єр. 2014. № 67.
12. Никитенко О.І. Адміністративно-правовий захист власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 1996. 21 с.
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 2-е изд. Москва: Русский язык, 1998. 750 с.
14. Пальчук В. Перший етап адміністративно-територіальної реформи – ухвалення перспективних планів формування спроможних територіальних громад. Резонанс. 2015. № 53. С. 2–18. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2015/rez53.pdf.
15. Тимощик Л.П. Власність територіальних громад як основа їх економічної самостійності. Європейські перспективи. 2014. № 8. С. 37–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_8_8.
16. Шишка Р.Б. Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: дис. ... докт. юрид. наук. Харків, 2004.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
166-170
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО