ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  • А.А. Манжула
Ключові слова: завдання, науково-дослідницька установа, дослідження, моніторинг, стандарти

Анотація

У статті проведено аналіз наукових поглядів правників щодо визначення поняття «завдання». Запропоновано авторське визначення поняття завдань науково-дослідних установ. Визначене коло завдань, що так чи інакше притаманні науково-дослідницьким установам України.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 154к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про утворення Державного науково-дослідного інституту митної справи: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 852. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/852-2008-п.
3. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про адміністративну допомогу у митних справах: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 785. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/785-2001-п.
4. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про адміністративну допомогу та співробітництво у митних справах: Міжнародний документ Уряду Республіки Австрія та Кабінету Міністрів України від 17.05.2000. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/040_034.
5. Протокол між Державною митною службою України і Державним Митним комітетом Республіки Узбекистан про організацію обміну попередньою інформацією про товари
та транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України і Республіки Узбекистан: Міжнародний документ Державної митної служби України та Державного митного комітету Республіки Узбекистан від 22.06.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860_104.
6. Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України: Положення Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/411-2014-п.
7. Халяшин Д.Б., Ярочкин В.И. Основы промышленной и коммерческой информации, термины и определения. Москва, 1992. 39 с.
8. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/ed20171011.
9. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.
11. Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 16.01.2013 № 20/2013. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/2013.
12. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2012 № 1085/2010. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.
13. Про гідрометеорологічну діяльність: Закон України від 18.02.1999 № 443-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 16. Ст. 95.
14. Социальное управление: словарь / под ред. В. И. Добренькова, И.М. Слеленкова. Москва: Изд-во МГУ, 1994. 208 с.
15. Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144/2007/paran6#n6.
16. Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/406/2011.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
158-161
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО