ДЖЕРЕЛА ЕКОРЕСУРСНОГО ПРАВА

  • М.Г. Кравченко
Ключові слова: джерело права, система права, норма права, побутові відходи, особливе адміністративне право

Анотація

Статтю присвячено дослідженню системи джерел екоресурсного права як юридичної основи управ- ління побутовими відходами в Україні.

Посилання

1. Моргунов О.А. Адміністративно-спортивне право як підгалузь адміністративно права України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07; Запорізький нац. ун-т. Запоріжжя, 2012. 207 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник; пер. з рос. Х.: Консум, 2001. 656 с.
3. Загальна теорія держави і права: навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за ред. В.В. Копейчикова. К.: Юрінком Інтер, 2000. 320 с.
4. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій: навч. посібник для юрид. фак-тів вузів. К.: Вентурі, 1996. 208 с.
5. Шебанов А.Ф. О понятиях источника права и формы права. Известия ВУЗов. Серия «Правоведение». 1965. № 4. С. 23–33.
6. Петров Є.В. Адміністративно-господарське право як підгалузь адміністративного права України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07; Харківський нац. ун-т внутр. справ. Х., 2012. 415 с.
7. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка. К.: Либідь, 2011. Кн. 1: Пам’ятки правничої думки Київського університету. 440 с.
8. Загальне адміністративне право: навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко; за заг. ред. Р.С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.
9. 100 ответов на 100 вопросов по общему административному праву: учеб. пособие / под ред. Р.С. Мельника. К.: Юринком Интер, 2017. 240 с.
10. Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навч. посібник / Р.С. Мельник, С.О. Мосьондз; за ред. Р.С. Мельника. К.: Юрінком Інтер, 2017. 344 с.
11. Кравченко М.Г. Побутові відходи як об’єкт управління у сучасних умовах розвитку Української держави. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 44. С. 94–104.
12. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
13. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС в галузі охорони довкілля. URL: http://www.menr.gov.ua/adaptation/3133-natsionalnastratehiia-nablyzhennia-aproksymatsiia-zakonodavstva-ukrainydo-prava-yes-v-haluzi-okhorony-dovkillia.
14. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
15. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36–37. Ст. 242.
16. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. Ст. 456.
17. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Юридична думка, 2005. 848 с.
18. Мельник Р.С. Новели сучасної концепції українського адміністративного права. Lexportus. 2017. № 5. С. 5–16.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
154-157
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО