ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ПЕРЕДУМОВИ

  • О.С. Дніпров
Ключові слова: механізми державного управління, місцеві органи влади, електронне урядування, інформаційна політика, розвиток

Анотація

У статті розглянуто організаційно-правові механізми державного управління розвитком інформа- ційного суспільства та електронного урядування. Вивчено сутність електронного урядування, який полягає не лише в тому, що воно являє собою модернізацію системи державного управління, адаптацію
її до потреб інформаційного суспільства, а передбачає, насамперед, взаємодію громадян із владою за допомогою сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. Таким чином, важливим складником електронного урядування є електронна демократія, головною метою якої є задоволення потреб громадян, досягнення суспільних цінностей шляхом використання переваг інформаційного суспільства, подолання таких негативних явищ, як корупція, бюрократизація та формалізація сучасного управлінського процесу, надання послуг громадянам згідно з їхніми потребами тощо.

Посилання

1. Чукут С.А., Дмитренко В.І. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. № 13/2016. С. 89–93.
2. Коновал В.О. Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови. Теорія та практика державного управління. 2016. № 2(53). С. 148–156.
3. Линьов К.О. Навчальний посібник до модуля «Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби», Київ, 2016. 42 с.
4. Антикризове управління національною економікою: монографія. / І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.; за заг. ред. І. Малого. К.: КНЕУ, 2017. 368 с.
5. Електронне урядування. URL: https://egovua.wordpress.com/egov.
6. Міхровська М.С., Чорноус А.Г. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн. Право і суспільство. 2016. № 2(2). С. 122–127. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pis – 2016 – 2 %282%29–24.
7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250–р. URL: http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/ 2250–2010–%D1%80.
8. Голобуцький О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. К.: Атлант UMS, 2002. 173 с.
9. Бонем М., Сейферт Д. Потенциал «электронного правительства». Государственное управление: електрон. вестн.2003. № 2. URL: http:// www. e–journal.spa.msu.ru/images/File/2003/bonham.pdf.
10. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: навч. посіб. К.: Вид–во ДУС, 2006. 225 с.
11. Шеверда В.А. Електронне урядування як спосіб підвищення ефективності системи державного управління. Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики,
реформи, досягнення: матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10–12 трав. 2007 р. Суми: СОІППО, 2007. Ч. 2. С. 168.
12. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади. Юрид. журн. 2007. № 3(57). С. 124–126.
13. Єганов В.В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні. URL: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/db/2012–2/doc/1/05.pdf.
14. Погребняк І.Є. Електронний уряд (e–government) і електронне урядування (e–governance): поняття та принципи функціонування. URL: http://ndipzir.org.ua/wp–content/uploads/2014 10/Pogrebnyak.pdf.
15. Електронне урядування: підручник / авт. кол.: В.П. Горбулін, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін.; за заг. ред. проф. Ю.В. Ковбасюка; наук. ред. проф. Н.В. Грицяк, проф. А.І. Семенченка. К.: НАДУ, 2014. 352 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
149-153
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО