ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

  • В.І. Вичавка
Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, Державна прикордонна служба України, підрозділи охорони кордону, державний кордон України

Анотація

У статті розглядаються поняття тероризму на державному кордоні України. Проаналізовано підходи до визначення природи тероризму. Внаслідок дослідження наукових праць та законодавства автором запропоновано поняття тероризму на державному кордоні України.

Посилання

1. Ляшук Р.М. Участь відділів прикордонної служби у боротьбі з організованою злочинністю. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка: Науково-теоретичний журнал; гол. ред. В.М. Комарницький. Луганськ, 2013. Спец. випуск №. 3. С. 129–135.
2. Ляшук Р.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України: дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Міжрегіональна Акад. упр. персоналом. К., 2016. 541 с.
3. Україна вводить більш жорсткий контроль на кордоні через терористичні загрози: УНІАН. URL: https://www.unian.ua/society/2219764-prikordonniki-zrobili-bilsh-jorstkimkontrol-u-vsih-punktah-propusku-cherez-teroristichni-zagrozi.html
4. Зростає загроза тероризму: кордон України переводять на особливий режим. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/zrostae-zagroza-terorizmu-kordon-ukraini-perevodyatna-osoblivij-rezhim.htm
5. Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. Х.: Рубикон, 1997. 176 с.
6. Ященко О.Г. Сучасний цивілізаційний підхід до розуміння сутності тероризму і відмежування його від терору і диверсій. Наук. вісник Ін-ту міжнар. відносин НАУ. Серія: «Економіка, право, політологія, туризм». 2010. Т. 1. № 1. С. 105–111.
7. Михайлов О.Є. Кримінологія: навчальний посібник. К.: Знання, 2012. 565 c.
8. Петрищев В.Е. Заметки о тероризме. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 288 с.
9. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В.К. Грищука. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 328 с.
10. Емельянов В.П. К вопросу о создании унифицированного понятийного аппарата в антитеррористическом законодательстве. Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. М.: «Междунар. отношения»,
2002. 174 с.
11. Анджей Бєрнацький Генезис сучасного тероризму: доповідь. Науковий семінар з протидії тероризму. Хмельницький, 2017. Окреме видання.
12. Калюжний Р. А. Еволюція правової кваліфікації тероризму. Актуальні проблеми правового регулювання проведення антитерористичних операцій: матеріали наук.- практ. семінару, 30.11.2016 р. Київ: Нац. ун-т оборони України, 2017. С. 39–41.
13. Тероризм. Словник української мови: в 11 томах. 1979. Т. 10. С. 94. URL: http://sum.in.ua/s/teroryzm.
14. Тероризм. Словник іншомовних слів Мельничука. URL: http://slovopedia.org.ua/42/53410/291054.html.
15. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. К.: Укр. енцикл., 2004. Т. 6: Т–Я. 736 с.
16. Канцір В.С. Спільні риси та характерні відмінності понять «тероризм» і «терор»: філософсько-правові аспекти. Наук. вісн. Львівського ун-ту внутр. справ. Юридична серія. № 2. 2010. С. 413–424.
17. Серкевич І. Р. Визначення поняття тероризм та його генезис. Часопис Київського університету права. № 4. 2011. С. 331–335.
18. Гулиев А.Д. Институт президентства в противодействии международному терроризму: сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики: монография. К.: 2012. 440 с.
19. O`Sullivan N. Terrorism, ideology and democracy. Terrorism, ideology and revolution: The origins of modern political violence. Brighton, 1986. С. 29–30.
20. Канцір В.С., Серкевич І. Р. Видозміни тероризму у сучасному соціальному середовищі. Наше право. № 1. 2017. С. 108–113.
21. Сучасний тероризм: його світові, вітчизняні та регіональні тенденції: навчальний посібник. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравчук, О.В. Кравчук, В.М. Кулік. Хмельницький : ХмЦНТІ, 2008. 212 с.
22. Федотов О.А. До проблеми адміністративно-правого механізму боротьби з тероризмом. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 190-194.
23. Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й., Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. К.: Знання України, 2002. 254 с.
24. Емельянов В. П. Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення. Вісн. НАВСУ. 2002. № 19. С. 131–135.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
145-148
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО