ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  • Т.В. Лісова
Ключові слова: відновлення, заходи, відтворення, якісний стан земель, негативні процеси природного та техногенного характеру, охорона, земельна реформа

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням у сфері відновлення земель. Акцентовано увагу на ролі відновлення земель в умовах кризового якісного стану земель. Здійснено порівняльний аналіз відновлення та відтворення земель.

Посилання

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 26. Ст. 218.
2. Заришняк А.С. та ін. Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів: наукова доповідь. Х.: Смугаста типографія, 2016. 44 с.
3. Медведєв В.В. Про деякі дискусійні і невирішені проблеми у дослідженнях ґрунтів. Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. 188 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / упор. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
5. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. К.: Аконіт, 2000. Т. 1. 911 с.
6. Паньків З.П. Ґрунтові ресурси: значення та функції. Вісник Одеського національного університету. Серія «Географічні та геологічні науки». 2015. Вип. 2. С. 84–95.
7. Калинин И.Б. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды как основа устойчивого природопользования. Вестник Томского государственного университета. 2003. № 379. С. 48–51.
8. Дейнега М.А. Окремі аспекти визначення природоресурсних правовідносин. Збірник матеріалів першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (Одеса, 9–10 вересня 2016 р.). О.: Юридична література, 2016. С. 107–108.
9. Гераськин Я.В. Воспроизводство природных ресурсов (теория, тенденции, проблемы): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 08.00.01; Орловский гос. аграрный ун-т. Орел, 1999. 21 c.
10. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР: учебник. М.: Юридическая литература, 1984. 384 с.
11. Крассов О.И. Право лесопользования в СССР. М.: Наука, 1990. 238 с.
12. Рябов А.А. Роль и значение права в организации воспроизводства природных ресурсов. Вестник ТИСБИ. 2002. № 4. С. 22–26.
13. Петров В.В. Экология и право: монография. М.: Юридическая литература, 1981. 224 с.
14. Басай О.В. Поняття відтворення природних рослинних ресурсів. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 61. С. 650–656.
15. Ткаченко О.М. Правові проблеми правовідносин в галузі відновлення природних ресурсів. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 125–128. URL: http://lsej.org.ua/6_2016/36.pdf.
16. Про затвердження правил відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2007. № 16. Ст. 589.
17. Гетьман А.П. Право користування рослинним світом та його охорона. Екологічне право України: підручник / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Х.: Право, 2005. С. 235–269.
18. Калинин И.Б. Природоресурсное право. Основные положения. Томск, 2000. 161 с.
19. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
20. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: монография. Х., 1998. 223 с.
21. Шульга М.В. Особливості використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. Х.: Право, 2012. С. 271–350.
22. Медведев В.В. Физические свойства и обработка почв в Украине. Х.: Изд-во «Городская типография», 2013. 224 с.
23. Балюк С.А. та ін. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України. К.: Аграрна наука, 2012. 240 с.
24. Гавриш Н.С. Правова охорона ґрунтів в Україні: монографія. О., 2008. 228 с.
25. Балюк С.А., Гапєєв Л.В. Нормативно-правове забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості з урахуванням зарубіжного досвіду. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: монографія / ред. С.А. Балюк, А.В. Кучер. Х.: Смугаста типографія, 2015. С. 84–107.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
138-141
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО