ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК АГРАРНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

  • Т.В. Курман
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, сільське господарство, аграрне виробництво, виробництво сільськогосподарської продукції, агросфера

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття сільськогосподарського виробництва, на підставі якого сформульовано авторську  дефініцію цього поняття як аграрно-правової категорії, а також визначено його ознаки.

Посилання

1. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тисяч слів і словосполучень / уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. К.: Довіра, 2006. 789 с.
2. Баранов А.В. Системоопределяющие специализированные нормы права в системе правового регулирования. Вестник Томского государственного университета. 2011. № 2. С. 5–11.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 000 слов /под ред. Н.Ю. Шведовой. 15-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1984. 700 с.
4. Про сільське господарство: проект Закону України. URL: http://www.uniflor.bis/law/zakon-ukrajiny-pro-silskehospodarstvo.html.
5. Агроэкологическое право Европейского Союза и Ита- лии / М.П. Раджорьери, М. Валлетта; отв. ред. Д.О. Тузов. М.: Статут, 2006. 208 с.
6. Піддубна Д.С. Правовий захист органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2015. 20 с.
7. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970. Т. 1. 799 с.
8. Осипов М.Ю. Опыт философии хозяйства. М.: Изд-во МГУ, 1990. 382 с.
9. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1895. Т. 25. 496 с.
10. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК: учебник. Краснодар: КубГАУ, 2007. 466 с.
11. Українська сільськогосподарська енциклопедія: в 3 т. К., 1970. Т. 1. 486 с.
12. Словник з аграрного права / уклад. В.П. Жушман, О.О. Погрібний, В.Ю. Уркевич; за ред. В.П. Жушмана. Х.: Нац. юрид. академія України, 2010. 160 с.
13. Сельское хозяйство. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство.
14. Савельєва О.М. Щодо розвитку аграрних інформаційних відносин як складової предмета сучасного аграрного права. Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З Янчука (22–23 травня 2015 р.) / за ред. В.М. Єрмоленка. К.: Вид. центр НУБіП України, 2015.
С. 181–185.
15. Чабаненко Н.Н. Сельскохозяйственная деятельность как аграрно-правовая категория. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. URL: http://journal.org/articles/2014/uris56html.
16. Будай О.В. Проблемні питання віднесення рибництва (аквакультури) до сільськогосподарської діяльності. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин: ма- теріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18 листопада 2016 р.) / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. Львів, 2016. С. 228–230.
17. Марченко С.І. Правові засади рибальства як виду товарного сільськогосподарського виробництва в Україні. Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародного конгресу,
присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса, 2–4 червня 2017 р.) / відп. ред. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є. Харитонова. О.: Юри- дична література, 2017. С. 36–40.
18. Современный толковый словарь. URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionaryencycl-term-30909.htm.
19. Czechowski P., Korzyska-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa unii europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. 370 s.
20. Аграрное законодательство зарубежных стран и России / отв. ред. Е.Л. Минина. М.: Юстицинформ, 2011. 320 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО