ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОБОЧИЙ ЧАС» ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК

  • О.М. Ярошенко
  • Б.В. Вапнярчук
Ключові слова: працівник, роботодавець, трудове законодавство, робочий час, ознаки

Анотація

У статті проаналізовано погляди науковців щодо розуміння правової категорії «робочий час», розглянуто законодавство у цій царині, а також виокремлено характерні ознаки, притаманні цьому інституту.

Посилання

1. Метіль, А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 Київ, 2017. 20 с.
2. Муксинова Л.А. Проблемы регулирования рабочего времени в СССР: монография. Москва: Юрид. лит., 1969. 216 с.
3. Кравців З.Я. Режим робочого часу: поняття та елементи. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 148–150.
4. Островский Л.Я. Рабочее время. Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев. 2-е изд., доп. Москва: Сов. энцикл., 1987. 527 с.
5. Пашерстник А.Е. Регулирование рабочего времени в свете последних законодательных актов. Советское государство и право. 1941. № 2. С. 52–57.
6. Советское трудовое право: учебник / под ред. А.С. Пайкова, О.В. Смирнова. Москва: Юрид. лит., 1982. 512 с.
7. Козінцев І.П., Савенко Л.А. Людина і праця: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 336 с.
8. Красюк Т.В. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2008. 207 с.
9. Прилипко С.М., Ярошенко О.М., Жигалкін І.П., Прудников В.А. Трудове право України: підручник. Харків: Право, 2014. 760 с.
10. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
11. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. № 50. Ст. 375.
12. Проект Трудового кодексу України (реєстр. № 1658, текст доопрацьований 20.05.2015 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
13. Робочий час в Україні / Проект Міжнародне Бюро Праці «Удосконалення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства в Україні». Київ. 8 с.
14. Трудове право: підручник / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини. Харків: НікаНова, 2012. 560 с.
15. Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу. Трудове право / за ред. Л.В. Кулачок. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. 19 с.
16. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 42. Ст. 668.
17. Стасюк В.О. Використання робочого часу та аналіз його ефективності на підприємстві. Управління розвитком. 2012. № 5. С. 81–82.
18. Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2014. 186 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
126-129
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ