ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • В.С. Ковригін
Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, принципи дисциплінарної відповідальності, працівник, правопорушення, дисциплінарний проступок, дисциплінарні стягнення

Анотація

У статті розглянуто принципи дисциплінарної відповідальності, які запропоновано розуміти як розроблені з урахуванням наукових досягнень правові засади її реалізації, що визначають її загаль- ну спрямованість, суть, зміст і головні особливості, а також забезпечують результативність трудового законодавства у відповідній царині. До основних принципів дисциплінарної відповідальності віднесено: законність, невідворотність, справедливість, презумпцію невинуватості  рацівника, індивідуаліза- цію відповідальності, гласність, обґрунтованість обраного виду дисциплінарного стягнення, всебічний захист прав працівників.

Посилання

1. Трудове право України: підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, І.П. Жигалкін, В.А. Прудников. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2014. 760 с.
2. Цыбулевская О.И. Еще раз о принципе «не запрещено законом, разрешено». Правоведение. 1999. № 3. С. 14–32.
3. Венедиктов В.С. Проблемы ответственности в трудовом праве: дисс. … д. юрид. наук. Харьков, 1994. 280 с.
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
5. Право и власть. Москва: Прогресс, 1990. 528 с.
6. Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту: Закон України від 5 березня 2009 р. №1068–VI. Відомості Верховної Ради України. 2009. № 29. Ст. 398.
7. Конституции государств Восточной Европы. Москва: Юрид. лит., 1996. 437 с.
8. Колодій А.М. Принципи права України: монографія. Київ: Юрінком-Інтер, 1998. 208 с.
9. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев: Наук. думка, 1985. 134 с.
10. Самохвалов В.В. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 210 с.
11. Загальна декларація прав людини: міжнарод. документ ООН від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
12. Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Моршакова Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия. Москва: Наука, 1979. 392 с.
13. Вапнярчук Н.М. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 312 с.
14. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10 грудня 1971 р. № 322–VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (дод.). Ст. 375.
15. Про Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: пост. КМ України від 26 січня 1993 р. № 55. Збірник постанов України. 1993. № № 4–5. Ст. 71.
16. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.
17. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників. Чернігів: Чернігів. держ. ін-т права, соціальн. технологій та праці, 2011. 301 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
117-121
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ