ДО ПИТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

  • Н.М. Вапнярчук
Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт трудових відносин, працівник, роботодавець, конфіденційна інформація

Анотація

У статті розглянуто комерційну таємницю як об’єкт трудових відносин та виокремлено властивості, які притаманні досліджуваному правовому явищу. Зроблено висновок, що збереження комерційної таємниці, дотримання правового режиму її охорон

Посилання

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375.
2. Проект Трудового кодексу України (реєстр. №1658, текст доопрацьований від 20.05.2015 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
3. Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
4. Трудове право України: Академічний курс: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. П.Д. Пилипенка. Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2006. 544 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 896 с.
6. Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. / гл. ред. А.М. Прохоров. Москва: Сов. энцикл., 1991. Т. 1. 862 с.
7. Большой юридический словарь / под ред.: А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. Москва: ИНФРА-М, 1998. Т. VI. 790 с.
8. Кузнецова Х.Є. Характеристика комерційної таємниці як інституту права. Наукові праці МАУП. 2010. Вип. 3(26). С. 201–208.
9. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4-х т. / под общ. ред. А.Д. Святоцкого. Киев: Ін Юре, 1999. Т. 3. 672 с.
10. Носік Ю.В. Зміни в правовому режимі комерційної таємниці за новим інформаційним законодавством України. П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А. Підопригори (31 березня 2011 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. С. 172–177.
11. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности). Москва: Норма, 2007. 8-е изд., пересмотр. и доп. 944 с.
12. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты. Хоз-во и право. 2003. № 5. С. 28–34.
13. Юсупова Д. Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: поняття та ознаки. Публічне право. 2013. № 2(10). С. 336–343.
14. Малышева Г. Коммерческая тайна в зеркале закона. Право и экономика. 1999. № 10. С. 20–24.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
108-111
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ